Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Thư kí Ban Chỉ đạo; dự thảo báo cáo kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ hoạt động quý II/2023; dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo và quán triệt Quy chế Hoạt động của Ban Chỉ đạo và các ý kiến thảo luận.

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể đánh giá cao những kết quả đạt được về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối quý I năm 2023.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối, nhờ sự tham mưu, triển khai hoạt động tích cực của Ban Chỉ đạo, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Vì vậy, các hoạt động của Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo 35 các Đảng ủy trực thuộc ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên.

“Đại đa số cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; tích cực tham gia đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các quan điểm sai trái, thù địch của các phần tử cơ hội chính trị, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ”, Bí thư Đảng ủy Khối nhận định.

Bí thư Đảng ủy Khối cho rằng, thời gian tới, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta với hàng loạt chiến dịch bài bản, kiên trì nhằm thực hiện thủ đoạn “mưa dầm thấm lâu; lợi dụng việc Đảng ta đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để thổi phồng những yếu kém của một bộ phận cán bộ, đảng viên nhằm quy kết, bôi xấu chế độ, làm giảm uy tín của Đảng và Nhà nước ta, gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ, thay đổi nhận thức, phân rã lòng tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, ngay sau hội nghị này, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo quý I, triển khai nhiệm vụ hoạt động quý II năm 2023 và thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo…

Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quý II năm 2023 thiết thực, hiệu quả theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và kế hoach đã đề ra. Trọng tâm là tiếp tục triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quyết liệt đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc liên quan đến những vấn đề nêu trên.

Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Bám sát nội dung, tiến độ để triển khai sâu rộng, sánh tạo, hiệu quả Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Bí thư Đảng ủy Khối cũng đề nghị các Đảng ủy trực thuộc, Ban Chỉ đạo 35 các cấp tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dư luận xã hội; tình hình cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Đảng bộ Khối đăng tải, chia sẻ, tán phát thông tin trên Internet, mạng xã hội.

Chủ động phối hợp với các cơ quan an ninh, cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin kịp thời gỡ bỏ, ngăn chặn những bài viết, thông tin xấu độc tán phát, lan truyền trên Internet, mạng xã hội chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh.

Thanh Thanh