Phát hiện nhiều khuyết điểm, hạn chế

Trước đó, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành thanh tra đối với UBND TP Hồng Ngự, UBND huyện Châu Thành và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao về công tác quản lý, sử dụng đất đai; việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra, đã chỉ ra nhiều khuyết điểm, hạn chế.

Tại Thông báo kết luận thanh tra số 654/TB-TTr ngày 15/7/2022, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết, UBND huyện Châu Thành tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán còn chậm. Một số hồ sơ giải quyết khiếu nại, việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh chưa đảm bảo về thời gian theo quy định.

Trong quản lý và sử dụng đất đai, UBND huyện thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 - 2030 chậm so với thời gian quy định; chưa kịp thời đăng ký danh mục diện tích chuyển mục đích sử dụng đất sang đất trồng cây lâu năm đối với hộ dân trong kỳ kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

UBND huyện Châu Thành chưa đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với 12 trường hợp đã có thông báo của cơ quan thuế và 11 trường hợp đã có quyết định giao đất cho người sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Đối với UBND TP Hồng Ngự, Thông báo kết luận thanh tra số 687/TB-TTr ngày 26/7/2022 của Thanh tra tỉnh Đồng Tháp chỉ ra công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chậm so với quy định; công tác giao đất không thông qua đấu giá, chuyển mục đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất, thủ tục hồ sơ còn một số khuyết điểm.

Năm 2020, UBND TP Hồng Ngự chậm ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (trễ 7 ngày) cho 136 nền đợt 1 đối với khu dân cư Bờ Đông (giai đoạn 3) thuộc phường An Thạnh.

Năm 2021, chậm ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (trễ 7 ngày) cho 14 nền tại dự án chỉnh trang đô thị khu 1, khóm An Thạnh A, phường An Lộc, là chưa thực hiện đúng thời gian quy định tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 4/5/2018 của UBND tỉnh.

Nhiều nội dung kiến nghị được thực hiện xong

Liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã có ý kiến thống nhất kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra hành chính UBND TP Hồng Ngự và UBND huyện Châu Thành.

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua theo dõi, đến nay, UBND TP Hồng Ngự và UBND huyện Châu Thành đã thực hiện xong các nội dung kiến nghị thanh tra.

UBND huyện Châu Thành đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm nhằm phát huy những ưu điểm đã đạt được và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế; sắp xếp, bố trí lại trụ sở tiếp công dân để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất, Chi cục Thuế khu vực 2, UBND các xã thông báo cho các hộ dân thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với 12 trường hợp đã có thông báo của cơ quan thuế; hướng dẫn đối với 11 trường hợp đã quyết định giao đất thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

UBND TP Hồng Ngự đã xây dựng kế hoạch và có báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh. Đến nay, TP Hồng Ngự đã thực hiện xong các nội dung kiến nghị gồm: Tăng cường công tác tuyên truyền văn bản pháp luật, nhất là công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; khẩn trương thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình phê duyệt theo quy định.

Đối với nội dung kiến nghị tiếp tục thực hiện Kết luận thanh tra số 176/KL-TTr ngày 6/3/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra tình hình ghi nợ, quản lý và thu hồi nợ tiền sử dụng đất, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết, UBND TP Hồng Ngự chưa thực hiện xong nội dung này.

Cảnh Nhật