Tháng 8/2023, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản báo cáo kết quả thực hiện về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND huyện Nam Đông.

Trước đó, tại KLTT số 666/KL-TTr ngày 24/6/2022, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị hàng loạt nội dung liên quan trong lĩnh vực, như: Công tác tiếp công dân, quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai… trong giai đoạn từ 2018-2020.

KLTT chỉ rõ, trách nhiệm của những thiếu sót, vi phạm nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, Trưởng Ban Tiếp công dân, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế  và Hạ Tầng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn, hiệu trưởng các trường và các cá nhân có liên quan trong KLTT.

Sau khi KLTT được công bố, UBND huyện Nam Đông đã ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 27/7/2022 triển khai thực hiện KLTT. Đồng thời, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung KLTT đã kiến nghị, yêu cầu xử lý.

Theo đó, UBND huyện Nam Đông đã tổ chức hội nghị kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với tập thể UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện theo KLTT. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiến hành tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan mà kết luận đã chỉ ra.

Trên cơ sở kết quả xác minh, đối chiếu các quy định của pháp luật, kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh, UBND huyện Nam Đông đã thực hiện hoàn trả ngân sách tỉnh số tiền gần 3,3 tỷ đồng do kinh phí bổ sung có mục tiêu đã hết nhiệm vụ chi nhưng UBND huyện chưa nộp trả ngân sách tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị liên quan đã chuyển nộp đầy đủ các khoản tiền thu hồi theo các quyết định thu hồi tiền của Chánh Thanh tra tỉnh với số tiền hơn 283,4 triệu đồng. Trong đó, có hơn 261,7 triệu đồng kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội đã hết nhiệm vụ chi nhưng UBND các xã, thị trấn Khe Tre chưa nộp trả ngân sách huyện, đang theo dõi tại tài khoản tiền mặt hoặc tài khoản tiền gửi của đơn vị kho bạc, trên 19,6 triệu đồng do vi phạm trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán giá trị công trình tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nam Đông.

Đến thời điểm hiện nay, UBND huyện Nam Đông và các đơn vị có liên quan đã triển khai thực hiện nghiêm túc KLTT và đã thực hiện xong 28/36 nội dung, đang tiếp tục thực hiện 8 nội dung còn lại.

Trong đó, kiến nghị việc Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tìm phương án để hỗ trợ các mô hình thuộc dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nhằm thực hiện đúng mục đích, tạo sự an tâm cho người dân vẫn chưa được thực hiện. Đơn cử, mô hình trồng chuối đặc sản, trồng dứa không có nơi thu mua chế biến, tiêu thụ, mô hình phát triển nghề dệt Zèng không hiệu quả, các thiết bị máy may, máy vắt sổ, khung dệt để không nhiều năm qua… Một số mô hình hỗ trợ không thể hiện đối tượng được nhận, không đảm bảo theo quy định.

Bên cạnh đó, việc rà soát, điều chuyển các trang thiết bị không có nhu cầu sử dụng cho các đơn vị có nhu cầu để tránh lãng phí cũng chưa được thực hiện. Tại KLTT, việc mua sắm tài sản, trang thiết bị tại UBND các xã, thị trấn của huyện Nam Đông chỉ rõ, một số thiết bị từ khi mua đến nay chưa sử dụng hoặc sử dụng rất ít với số tiền hơn 360 triệu đồng, một số thiết bị mua sắm thừa không có nhu cầu sử dụng với số tiền là hơn 481 triệu đồng, một số thiết bị hư hỏng nhưng không sửa chữa với số tiền trên 406 triệu đồng.

Các kiến nghị khác liên quan đến đất đai như, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định, chưa hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai, các trường hợp tự chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở… vẫn chưa được UBND huyện Nam Đông triển khai thực hiện.

Chánh Thanh tra tỉnh Lương Bảo Toàn cho biết, trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh tiếp tục chỉ đạo Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra theo dõi, đôn đốc UBND huyện Nam Đông thực hiện nghiêm các yêu cầu, kiến nghị đã nêu tại KLTT.

Minh Tân