Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Đồng Tháp cho biết, nhiều nội dung kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 48/KL-TTr ngày 26/4/2022 về thanh tra toàn diện công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị giáo dục trên địa bàn tỉnh đã được Sở GD&ĐT thực hiện xong.

Sở GD&ĐT đã thực hiện việc chấn chỉnh những bất cập, thiếu sót về trình tự, thủ tục và việc thực hiện nhiệm vụ đầu tư, nhiệm vụ quản lý dự án nhằm thực hiện chặt chẽ việc đầu tư mua sắm trang thiết bị.

Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các cấp học trên địa bàn tỉnh khắc phục những hạn chế liên quan đến công tác quản lý hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao và bảo trì, bảo hành các thiết bị giáo dục; có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết bị giáo dục.

Khắc phục các hạn chế của gói thầu “Phần mềm quản lý thiết bị trường học”, đồng thời triển khai thực hiện đầy đủ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 325/UBND-KGVX ngày 8/11/2016, hoàn chỉnh hồ sơ thanh, quyết toán số tiền hơn 81 triệu đồng.

Sở GD&ĐT đã thực hiện nội dung kiến nghị của Thanh tra tỉnh, gửi Sở Tài chính đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án mua sắm trang thiết bị theo quy định.

Trước đó, qua thanh tra toàn diện việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị GD&ĐT, giai đoạn 2015 - 2020, Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã chỉ ra hàng loạt hạn chế, thiếu sót.

Sở GD&ĐT chưa báo cáo quyết toán chi phí quản lý dự án riêng, chưa xây dựng, ban hành quy chế, định mức chi tiêu chi phí quản lý dự án theo Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 6/1/2014 và Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính.

Đơn vị cũng chưa lập dự toán thu, chi và báo cáo quyết toán thu chi, chưa ban hành quy định, định mức chi tiêu, sử dụng tiền bán hồ sơ mời thầu để chi các mục thuộc chi phí quản lý dự án, chi tiền làm thêm giờ cho các cá nhân hơn 109 triệu đồng chưa đúng quy định.

Đoàn thanh tra xác định, Sở GD&ĐT tự quản lý dự án chưa đủ năng lực theo quy định; thành viên thuộc tổ điều hành dự án chưa đủ điều kiện năng lực quản lý dự án, chưa có giấy chứng nhận bồi dưỡng quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chủ đầu tư tự giám sát thi công khi chưa đủ điều kiện năng lực, chưa thực hiện đầy đủ các nội dung giám sát thi công, lắp đặt thiết bị theo quy định.

Về trình tự, thủ tục, hồ sơ thẩm định giá, thiếu báo cáo thẩm định giá của đơn vị tư vấn; chứng thư thẩm định giá một số trường hợp chưa tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục, báo cáo kết quả thẩm định giá không nêu năm sản xuất của hàng hóa theo quy định.

Một số gói thầu khi đầu tư mua sắm chưa dựa trên nhu cầu sử dụng của các trường, việc cung cấp chủ yếu do phân bổ nên hiệu quả sử dụng còn hạn chế, thiếu tính đồng bộ.

Các phần mềm dạy và học tiếng Anh ở các cấp học hiệu quả sử dụng chưa cao. Riêng phần mềm quản lý thiết bị trường học chưa phát huy hết chức năng. Sở GD&ĐT chưa triển khai đầy đủ các cấp học theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 325/UBND-KGVX ngày 8/11/2016…

Cảnh Nhật