Trước đó, ngày 3/6/2022, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng có Kết luận thanh tra số 749/KL-TTr về việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng (qua các thời kỳ); việc xử lý tài sản trên diện tích đất đã thu hồi của công ty.

Ngày 15/7/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng có Văn bản số 5246/UBND-ĐC chỉ đạo xử lý Kết luận thanh tra số 749/KL-TTr.

Tiếp đó, ngày 10/8/2022, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Văn bản số 1055/TTrGSKTXLSTT đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng, UBND huyện Đức Trọng, Công ty Cổ phần Bình Điền báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị.

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, đến thời điểm đôn đốc kết quả thực hiện kết luận thanh tra, các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực hiện dứt điểm các nội dung kiến nghị. Cụ thể, UBND huyện Đức Trọng gồm có 8 nội dung và Công ty Cổ phần Bình Điền - Lâm Đồng có 4 nội dung.

Trong đó, có nhiều nội dung quan trọng như ban hành quyết định thu hồi quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá; xử lý việc xây dựng nhà vi phạm trật tự xây dựng và làm phá vỡ quy hoạch của dự án; chấp hành nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh...

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện và có báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị chưa thực hiện trước ngày 30/9/2022 (kèm theo hồ sơ, tài liệu để chứng minh việc thực hiện đối với từng nội dung kiến nghị).

Trần Thọ