Như Báo Thanh tra thông tin, Thanh tra tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 385/KL-TTr về việc thanh tra các gói thầu mua sắm hoá chất, vật tư y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022.

Thanh tra tỉnh Bắc Giang yêu cầu thủ trưởng các đơn vị được thanh tra nghiêm túc rút kinh nghiệm do có những thiếu sót, tồn tại được chỉ ra khi tiến hành thanh tra. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Y học cổ truyền theo thẩm quyền xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các gói thầu mua sắm hoá chất, vật tư y tế giai đoạn 2020 - 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị làm rõ “tổ chức khác” bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư được quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Tư pháp đề nghị làm rõ quy định cụ thể trường hợp cơ quan Nhà nước thực hiện hành vi vi phạm như thế nào thì không bị xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện Thông báo kết luận số 256/TB- UBND ngày 1/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn trong công tác mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế. 

Bên cạnh đó, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế tăng cường công tác thanh tra đấu thầu mua sắm các trang thiết bị y tế, vật tư, hoá chất, sinh phẩm... theo thẩm quyền tại các cơ sở y tế công lập để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, thiếu sót, không để xảy ra vi phạm tương tự kết luận của Thanh tra tỉnh đã nêu. 

Giám đốc Sở Y tế và các cơ sở y tế công lập thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân để xảy ra những vi phạm như kết luận thanh tra đã nêu; nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh việc xây dựng dự toán, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với toàn bộ dự toán được giao từ đầu năm, khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong việc đấu thầu mua sắm hoá chất, vật tư y tế; thực hiện việc đấu thầu theo quy định của pháp luật. 

Thanh tra tỉnh được giao đôn đốc, theo dõi việc thực hiện chỉ đạo nêu trên, tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. 

Trong khi đó, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu giám đốc các bệnh viện tuyến tỉnh, Trưởng phòng Khám đa khoa Giao thông vận tải, trưởng các phòng thuộc Sở tổ chức nghiên cứu nội dung Kết luận thanh tra số 385/KL-TTr ngày 20/7/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh; thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra; nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót, tồn tại đã được chỉ ra. 

Các đơn vị có trách nhiệm khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong việc đấu thầu mua sắm hoá chất, vật tư y tế, thực hiện đấu thầu theo quy định của pháp luật. Theo thẩm quyền, các đơn vị tiến hành xem xét, trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có liên quan đến việc thực hiện các gói thầu mua sắm hoá chất, vật tư y tế, giai đoạn năm 2020 - 2022. 

Trưởng phòng Tổ chức hành chính được giao tham mưu việc xem xét trách nhiệm của các cá nhân thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Y tế.

Chánh Thanh tra Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở tăng cường công tác thanh tra đấu thầu mua sắm các trang thiết bị y tế, vật tư, hoá chất, sinh phẩm... theo thẩm quyền tại các đơn vị trực thuộc để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, thiếu sót, không để xảy ra vi phạm tương tự như kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh đã nêu.

Hoàng Long