Trước đó, ngày 31/7/2023, Sở Nội vụ đã ban hành Kết luận thanh tra số 1389/KL-SNV về việc thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức bộ máy; quản lý số lượng người làm việc; xây dựng đề án vị trí việc làm; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; số lượng cấp phó đối với Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo.

Trong giai đoạn thanh tra, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tổ chức 1 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 bằng hình thức xét tuyển, qua đó tuyển dụng được 1 viên chức. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch đối với trường hợp tuyển dụng còn hạn chế.

Ngoài ra, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tính thời gian đối với 1 trường hợp làm việc ở trình độ trung cấp để xếp lương theo vị trí việc làm ở trình độ đại học là chưa phù hợp theo quy định.

Giám đốc Sở Nội vụ An Giang kiến nghị Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức rút kinh nghiệm liên quan đến những khuyết điểm, hạn chế.

Thường xuyên triển khai, quán triệt thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về xếp lương đối với viên chức, tiếp nhận vào làm viên chức; thực hiện xếp lương đối với 1 trường hợp trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 đảm bảo phù hợp theo quy định.

Theo thông báo của Sở Nội vụ An Giang, qua theo dõi việc, xem xét, đối chiếu nội dung báo cáo, tài liệu có liên quan cho thấy, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo đã tổ chức thực hiện hoàn thành các kiến nghị tại kết luận thanh tra.

Căn cứ Luật Thanh tra, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra, Sở Nội vụ kết thúc theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1389/KL-SNV ngày 31/7/2023.

Cảnh Nhật