Trước đó, ngày 16/3/2024, Báo Thanh tra có bài viết: “TP Hồ Chí Minh: Tồn tại, sai sót tại Công ty Công viên cây xanh và các đơn vị liên quan”, phản ánh những nội dung liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, việc quản lý sử dụng vốn và tài sản tại Công ty Công viên cây xanh TP theo Kết luận thanh tra số 42/KL-TTTP-P6 ngày 10/11/2023 của Thanh tra TP Hồ Chí Minh.

Theo kết luận, việc đối chiếu công nợ chưa kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 9/12/2013; không trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là thực hiện chưa đúng theo quy định tại Khoản 1.4, điểm 1, Điều 45 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Điều 66 Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019; không có biện pháp xử lý đối với khoản nợ phải thu phát sinh từ năm 2014 là thực hiện chưa đúng theo quy định.

Từ những nội dung kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra TP Hồ Chí Minh kiến nghị và được UBND TP chấp thuận, thống nhất chỉ đạo, giao lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh TP và giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường cùng Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn thực hiện những nội dung cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Ngày 13/6/2024, Công ty Công viên cây xanh TP đã có Công văn số 1441/CVCX-HCNS về việc phúc đáp thông tin của Báo Thanh tra. Theo đó, Công ty đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 42/KL-TTTP-P6 của Thanh tra TP.

leftcenterrightdel

Công văn của Công ty Công viên cây xanh TP. Ảnh: Thu Huyền 

Cụ thể, Công ty Công viên cây xanh TP đã tổ chức họp kiểm điểm và lập báo cáo kết quả kiểm điểm về những tồn tại, thiếu sót như phần kết luận thanh tra đã nêu để có biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

Công ty cũng đã thực hiện kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế và ban hành các quy chế như: Quy chế quản lý quỹ khen thưởng, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý nợ; trình UBND TP xem xét và ban hành Quy chế Quản lý tài chính tại Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP Hồ Chí Minh và đang tiếp tục thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chế nội bộ còn lại.

Thực hiện kiểm tra, rà soát và xin ý kiến cơ quan chức năng đối với dự toán thu, chi Hội Hoa Xuân hàng năm.

Tại Kết luận thanh tra số 42/KL-TTTP-P6, Chánh Thanh tra TP cũng kiến nghị Công ty Công viên cây xanh TP kiểm tra, rà soát, đối chiếu việc quản lý, theo dõi, đôn đốc thu hồi, xử lý nợ phải thu, nợ phải trả, trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm tập thể, cá nhân để có biện pháp xử lý đối với các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi theo quy định.

Về nội dung kiến nghị này, Công ty Công viên cây xanh TP cho biết đã triển khai thực hiện công tác thu hồi các khoản nợ công phải thu, ứng trước khách hàng, đối chiếu công nợ đầy đủ tại thời điểm ngày 31/12/2023, trích lập dự phòng nợ phải thu theo quy định.

Đối với nội dung kiến nghị hoàn thiện hồ sơ, báo cáo về pháp lý, hiện trạng quản lý sử dụng các mặt bằng nhà, đất, bổ sung hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty cho biết đã khẩn trương thực hiện rà soát, lập danh mục toàn bộ các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng và thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo 167 tại Công văn số 5647/STC-TTBCD9-CS, thực hiện báo cáo và đề xuất phương án sắp xếp nhà, đất công ty đang quản lý, sử dụng theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP gửi Thường trực Ban chỉ đạo 167.

Bên cạnh đó, Công ty Công viên cây xanh TP đã thực hiện nội dung kiến nghị về việc phối hợp với Công ty Cổ phần Vật tư xăng dầu - COMECO thực hiện hoàn tất theo chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh tại Thông báo số 541/TB-VP ngày 17/7/2023.

Ngoài ra, Công ty đã ban hành kế hoạch về việc kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng nhân sự, chi phí lương cho người lao động tại các đơn vị trực thuộc; báo cáo đánh giá tình hình sử dụng lao động hàng năm và kế hoạch sử dụng năm sau liền kề. Các phòng chuyên môn thường xuyên cập nhật các thông tư, nghị định và các văn bản pháp luật có liên quan đến lao động, tiền lương để thực hiện đúng theo quy định.

Thu Huyền