Hội nghị nhằm đánh giá hoạt động của Khối Thi đua số 2 năm 2023; ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được; đánh giá những tồn tại, hạn chế, từ đó xác định những giải pháp, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra và phong trào thi đua năm 2024.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường tình đoàn kết, thống nhất giữa các đơn vị trong Khối 2, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; các nội dung, chỉ tiêu thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động.

Tại hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ Công an Trần Đức Tuấn, Khối trưởng Khối Thi đua số 2 nêu rõ, năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song thanh tra các đơn vị trong Khối đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo tổng hợp kết quả công tác, các đơn vị trong Khối Thi đua số 2 là Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Bộ Tư pháp, Thanh tra Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Bộ Nội vụ và Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã tiến hành 152 cuộc thanh tra; kiến nghị xử lý hơn 4.642 tỷ đồng; tiếp 2.521 lượt với 3.239 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận, xử lý hơn 29.288 đơn các loại; tham mưu giải quyết 118 vụ việc thuộc thẩm quyền...

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc khối cũng thường xuyên quan tâm, bám sát chủ đề thi đua năm 2023 do Thanh tra Chính phủ phát động là “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả” nhằm không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra.

Trong năm, Khối Thi đua số 2 đã tổ chức thành công tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác xác minh tài sản, thu nhập; tổ chức giải giao hữu thể thao chào mừng 78 năm Ngày Truyền thống Thanh tra Việt Nam. Qua đó, đã giúp tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác, xây dựng cơ quan, đơn vị và ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ Công an Trần Đức Tuấn, Khối trưởng Khối Thi đua số 2 đề nghị thanh tra các bộ, ngành chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, giải pháp cụ thể để tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua năm 2024 của các đơn vị trong khối được sâu rộng, thiết thực hơn nữa.

Qua các phát biểu của thanh tra các bộ, ngành trong khối đều thể hiện đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Từ đó đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, của bộ ngành chủ quản về công tác thi đua, khen thưởng.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, tích cực và trách nhiệm, hội nghị đã thảo luận, thống nhất đánh giá: Trong năm 2023, thanh tra các bộ, ngành thuộc Khối thi đua số 2 đã bám sát, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 66/KH-TTCP ngày 12/01/2023 của Thanh tra Chính phủ về phát động phong trào thi đua năm 2023 và Bản Giao ước thi đua năm 2023 giữa các đơn vị trong khối.

Phong trào thi đua của các đơn vị đã được quan tâm, tổ chức, phát động với nhiều chủ đề, nội dung thiết thực, qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh.

Thông qua thực hiện các phong trào thi đua, các đơn vị trong Khối đã phát huy vai trò tham mưu, giúp thủ trưởng các bộ, ngành thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thanh tra; trực tiếp tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các mặt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình, cùng ngành Thanh tra góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trên cơ sở đó, đơn vị Khối trưởng năm 2023 là Thanh tra Bộ Công an sẽ hoàn thiện báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023 của Khối thi đua số 2; có tờ trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành Thanh tra để đề nghị Thanh tra Chính phủ khen thưởng cho các đơn vị trong khối.

Theo Chánh Thanh tra Bộ Công an Trần Đức Tuấn, nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra nói chung và của các đơn vị thuộc Khối Thi đua số 2 trong năm 2024 còn rất nặng nề, đòi hỏi phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu không ngừng.

Các phong trào thi đua cần có sức lan tỏa mạnh mẽ và hiệu quả, thiết thực, gắn chặt và phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị để các hoạt động phong trào của khối bảo đảm bám sát nội dung, chỉ tiêu thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động, góp phần cùng ngành Thanh tra hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024 mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Chánh Thanh tra Bộ Công an Trần Đức Tuấn, Khối trưởng Khối Thi đua số 2 nhấn mạnh.

Ý kiến của đại diện của thanh tra các bộ, ngành nội chính và kinh tế tổng hợp tại cuộc họp đã biểu quyết thống nhất đề nghị Thanh tra Bộ Công an được nhận cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Tư pháp nhận bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ trong năm 2023.

Tại cuộc họp, thanh tra các bộ, ngành nội chính và kinh tế tổng hợp tại cuộc họp đã thống nhất Thanh tra Bộ Tư pháp là Khối trưởng, Thanh tra Bộ Tài chính là Khối phó Khối Thi đua số 2 năm 2024.

Thanh Thanh