UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kết luận số 5752/KL-UBND ngày 31/12/2020 về kết luận nội dung tố cáo đối với UBND huyện Lục Ngạn.

Công dân tố cáo UBND huyện Lục Ngạn cấp GCNQSDĐ trái quy định pháp luật cho bà Nguyễn Thị Sắc (hay còn gọi là Vũ Thị Sắc) số S880565, số vào sổ 00168/QSDĐ và ông Nguyễn Văn Đệ GCNQSDĐ số S880540 số vào sổ 00143/QSDĐ.

Qua xác minh cho thấy, việc cấp GCNQSDĐ cho bà Nguyễn Thị Sắc, ông Nguyễn Thanh Đệ thôn Bãi Bông, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 1442/1999/TTLT-TCĐC-BTC của Tổng cục Địa chính và Bộ Tài chính. Quá trình xét cấp GCNQSDĐ, Trưởng thôn Bãi Bông không ghi xác nhận chữ ký của người tự kê khai và hiện trạng sử dụng đất (có tranh chấp, có sử dụng đất sai mục đích...). UBND xã Hồng Giang không ghi nội dung xác nhận (có đầy đủ điều kiện để cấp GCNQSDĐ hay không; hình thức và mức độ giải quyết để cấp giấy) trên đơn đăng ký quyền sử dụng đất là không đúng quy định. Nội dung này, công dân tố cáo đúng.

Theo điểm d, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, quy định: “2. Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây: Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai”.

Do bà Nguyễn Thị Sắc đã làm hợp đồng tặng cho toàn bộ diện tích 943m2 theo GCNQSDĐ và tài sản gắn liền với đất cho con trai là ông Nguyễn Văn Hiền nên không thuộc trường hợp phải thu hồi GCNQSDĐ; trường hợp GCNQSDĐ đã cấp cho ông Nguyễn Văn Đệ, thuộc trường hợp phải thu hồi.

UBND tỉnh kết luận, nội dung công dân tố cáo UBND huyện Lục Ngạn cấp GCNQSDĐ số S880565, số vào sổ 00168/QSDĐ cho bà Nguyễn Thị Sắc và GCNQSDĐ số S880540, số vào sổ 00143/QSDĐ cho ông Nguyễn Văn Đệ trái quy định của pháp luật là tố cáo đúng một phần.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Lục Ngạn thu hồi GCNQSDĐ số S880540 cấp cho ông Nguyễn Văn Đệ, cấp lại theo đúng quy định pháp luật. UBND huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc cấp GCNQSDĐ cho hộ bà Nguyễn Thị Sắc và ông Nguyễn Văn Đệ, đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu, thẩm định, cấp GCNQSDĐ cho các hộ do có thiếu sót nêu trên.

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của UBND huyện Lục Ngạn, báo cáo kết quả thực hiện tới Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Hoàng Long