Thực hiện chưa đầy đủ kê khai tài sản, thu nhập

Ngày 23/11/2023, Thanh tra TP Cần Thơ đã có Văn bản số 1854/TB-TTr thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý thu chi tài chính và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật.

Trước đó, tại Kết luận thanh tra số 1660/KL-TTr ngày 7/11/2023, Thanh tra TP Cần Thơ chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót trong công tác phòng, chống tham nhũng; quản lý thu, chi tài chính và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.

Trường xây dựng một số nội dung trong kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng chưa phù hợp với tình hình hoạt động giảng dạy. Một số quyết định chỉ định thầu, thời gian đăng tải chưa đúng quy định tại khoản 1, Điều 9 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ chưa nêu cụ thể trường hợp phải chuyển đổi, quyền, nghĩa vụ người được chuyển đổi theo Điều 26 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Công tác kê khai tài sản, thu nhập thực hiện chưa đầy đủ theo quy định.

Việc thực hiện kê khai phương thức không đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 của Thanh tra Chính phủ và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

Mô tả thông tin tài sản, thu nhập không đúng hướng dẫn, không kê khai biến động, không giải trình nguồn gốc tài sản, trích lập bổ sung thu nhập, không kê khai thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản. Có trường hợp đã được xác minh nhưng vẫn kê khai không đầy đủ theo quy định.

Qua thanh tra công tác thu chi tài chính, đoàn phát hiện trường lập hóa đơn thu học phí chính quy năm 2022 chưa đúng theo quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, quy định về hóa đơn, chứng từ.

Sử dụng tài sản công không đúng quy định

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương chưa đúng quy định; sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết năm 2020-2021 khi đề án sử dụng tài sản công chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là không đúng quy định tại Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Về đấu giá thanh lý tài sản cố định năm 2022, thông báo bán đấu giá thiếu thông tin về giá khởi điểm. Trường xuất hóa đơn bán tài sản công chưa đúng quy định tại Điều 95, Điều 96 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Trường chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý hoạt động dịch vụ chưa cụ thể, rõ ràng, chưa thể hiện theo hệ số quy đổi; thực hiện chi tiền mặt chưa phù hợp với quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 29 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Ngoài ra, không lập biên bản nghiệm thu việc thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị với đơn vị thi công, đơn vị cung cấp thiết bị theo quy định; chưa lập biên bản bàn giao thiết bị về các phòng, khoa để quản lý, sử dụng; chưa thực hiện việc dán phiếu kiểm kê đối với từng thiết bị để quản lý tài sản theo quy định…

Để xảy ra các hạn chế, thiếu sót nêu trên, trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng Phòng Quản trị Thiết bị, Ban Kiểm tra bản kê khai tài sản, thu nhập, các phòng và cá nhân khác có liên quan.

Thanh tra TP Cần Thơ đề nghị Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các phòng, ban và cá nhân có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót.

Ngày 7/11/2023, UBND TP Cần Thơ có Công văn số 2131/UBND-NC về việc thực hiện kết luận thanh tra. Theo đó, UBND TP cơ bản đồng ý với kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 1660/KL-TTr; yêu cầu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các kiến nghị và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra TP theo đúng thời gian quy định.

Cảnh Nhật