Giai đoạn năm 2020 - 2021, tình trạng lấn chiếm rừng, cháy rừng trên địa bàn một số huyện vẫn còn xảy ra (lấn chiếm rừng diện tích 4,2ha; cháy rừng 14,067ha), mặc dù đã được phát hiện và xử lý theo quy định, nhưng vẫn còn 3/11 vụ cháy rừng không xác định được đối tượng vi phạm (huyện Tam Đường 1 vụ năm 2020; Tân Uyên 1 vụ, huyện Than Uyên 1 vụ năm 2021).

Công tác kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng, việc cập nhật vào cơ sở dữ liệu hàng năm, công tác tham mưu cho tỉnh, công tác phối hợp với chính quyền địa phương và các chủ rừng trong việc quản lý, bảo vệ rừng, công bố diễn biến rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, hạt kiểm lâm các huyện, thành phố, thực hiện có nội dung chưa đúng quy định.

Chưa xác định được việc cắt giảm các lô rừng có diện tích đất trống, diện tích cây bụi không đủ tiêu chí thành rừng, diện tích núi đá không có cây, diện tích đất nương rẫy, diện tích sông, suối, đường mòn nằm xen kẹp trong rừng, diện tích 5.878,56ha đã chi trả dịch vụ môi trường rừng bao nhiêu.

Chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm 1 cuộc kiểm tra năm 2021 để gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021. Cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Lai Châu triển khai năm 2021 chưa đảm bảo trình tự, thủ tục thực hiện cuộc thanh tra: Sổ nhật ký đoàn thanh tra còn thiếu chữ ký của trưởng đoàn thanh tra, không thực hiện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra.

Công tác lập dự toán có nội dung chưa sát với yêu cầu nhiệm vụ và khả năng thực hiện, dẫn đến dự toán bị hủy và chuyển nguồn sang năm sau lớn, ảnh hưởng đến công tác quản lý điều hành chung ngân sách tỉnh.

Đơn vị còn sử dụng nguồn kinh phí chi tự chủ để mua bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô là chưa đảm bảo quy định, do pháp luật kinh doanh bảo hiểm không quy định về nguồn kinh phí sử dụng để thanh toán phí bảo hiểm tự nguyện.

Thanh toán công tác phí cho người đi công tác bằng hình thức chi tiền mặt, chưa đúng quy định tại khoản 2, Điều 1 Thông tư số 136 ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính; chưa phối hợp với Chi cục Thi hành án Dân sự tỉnh thu hồi tạm ứng, số tiền 60 triệu đồng theo Bản án số 53 ngày 28/4/2008 của Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu và Kết luận thanh tra số 586 ngày 21/8/2020 của Thanh tra tỉnh Lai Châu.

Thanh tra tỉnh Lai Châu xác định, những tồn tại, hạn chế nêu trên, trách nhiệm chung thuộc về Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, trách nhiệm trực tiếp thuộc về Phó Chi cục phụ trách, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện: Nậm Nhùn, Mường Tè, Tân Uyên, Than Uyên, Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ, Thành phố Lai Châu, công chức, viên chức, các tổ chức và các cá nhân thuộc các thời kỳ có liên quan.

Việc cập nhật và theo dõi diện tích 5.878,56ha đất lâm nghiệp chưa đủ điều kiện thành rừng, trách nhiệm kiểm kê thuộc về Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, UBND các huyện, thành phố, hạt trưởng hạt kiểm lâm các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn và các chủ rừng có liên quan công tác kiểm kê rừng năm 2015.

Về theo dõi diễn biến rừng, trách nhiệm chung thuộc về Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND huyện, thành phố; trách nhiệm trực tiếp thuộc về hạt trưởng hạt kiểm lâm các huyện, thành phố, ban quản lý rừng phòng hộ, UBND xã, phường, thị trấn và các chủ rừng.

Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu chỉ đạo kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh, hạt kiểm lâm các huyện, thành phố về những tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua công tác thanh tra.

Chỉ đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, phối hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND huyện, thành phố (ban quản lý rừng phòng hộ, UBND xã, thị trấn), xác định số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng từ năm 2015 đến năm 2021 đối với diện tích 5.878,56ha cắt giảm năm 2020, 2021.  

Đồng thời, yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai các giải pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, không để hình thành các điểm nóng về phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật.

Hạt kiểm lâm các huyện, thành phố chủ động tham mưu giúp UBND các huyện, thành phố xây dựng phương án, kế hoạch và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng kịp thời, đầy đủ…

Bùi Bình