Tại kết luận thanh tra việc quản lý ngân sách của Sở NN&PTNT Lai Châu năm 2018, 2019 cho thấy, Chi cục Chăn nuôi và Thú y chuyển nộp phí và lệ phí thu được vào tài khoản tiền gửi mở tại Kho bạc Nhà nước vào cuối mỗi quý (còn chậm) chưa đảm bảo thời gian theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 28 ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Phí, lệ phí hết nhiệm vụ chi năm 2019 để dư trên tài khoản tiền gửi không bố trí sử dụng vào nhiệm chi cho hoạt động thu phí, lệ phí năm 2020 hơn 246 triệu đồng.

Năm 2018, Sở NN&PTNT Lai Châu sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp thanh toán lương cho 17 lao động hợp đồng chưa qua tuyển dụng làm công tác chuyên môn tại các đơn vị sự nghiệp (hợp đồng lao động từ trước năm 2018, số biên chế sự nghiệp có mặt 154/176 người) số tiền thanh toán từ tháng 1/2018 đến tháng 8/2018 cho 17 lao động hơn 422 triệu đồng.

Chi thu nhập tăng thêm cho viên chức, người lao động theo hình thức chi tiền mặt, chưa đúng quy định theo Thông tư số 136 ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính: Năm 2018 (Hạt Kiểm lâm thành phố, Nậm Nhùn, Mường Tè, Tân Uyên và Hạt Kiểm lâm Sìn Hồ); năm 2019 (Hạt Kiểm lâm Mường Tè).

Qua thanh tra 23 công trình sửa chữa bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018 do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Chi cục Kiểm lâm làm chủ đầu tư (23 công trình với tổng dự toán hơn 9 tỷ đồng), các đơn vị được giao lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo theo Thông tư 92 ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, một số công trình sửa chữa còn tính sai khối lượng nghiệm thu, thanh toán số tiền hơn 26 triệu đồng.

Trong năm 2018, 2019, công tác khảo sát, lập dự toán ngân sách thực hiện chương trình mục tiêu của Sở NN&PTNT chưa sát với tình hình thực tế dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn cho chương trình mục tiêu thấp, số kinh phí hủy dự toán chiếm tỷ trọng lớn, ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành ngân sách tỉnh.

Chi cục Kiểm lâm còn để dư tạm ứng kéo dài qua nhiều năm, chưa đề xuất xử lý quỹ chống buôn lậu, hết nhiệm vụ chi từ năm 2013 trên tài khoản tiền gửi mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lai Châu số tiền hơn 228 triệu đồng.

Công tác đôn đốc thu hồi công nợ các khoản chi phí do Trung tâm Tư vấn quy hoạch khảo sát thiết kế NN&PTNT bàn giao còn chậm, kinh phí cải cách tiền lương năm 2019 còn dư lớn (không còn nhu cầu sử dụng) chuyển sang năm 2020 số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Lai Châu chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm khi để xảy ra những tồn tại, hạn chế nêu trên là việc nghiên cứu, cập nhật về chế độ, chính sách của công chức, viên chức làm công tác chuyên môn tại Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc chưa thường xuyên, kịp thời; một số công chức làm công tác tham mưu việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tại sở và các đơn vị trực thuộc chưa chủ động, sâu sát trong thực hiện nhiệm vụ được giao, kinh nghiệm và năng lực tham mưu, quản lý còn hạn chế.

Bên cạnh đó, lãnh đạo sở, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm chưa sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao theo quy định.

Công tác tham mưu ban hành cơ chế, chính sách và hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình của Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm còn nhiều lúng túng, năm 2019 chưa có quyết định phê duyệt chương trình…

Trách nhiệm trên thuộc về Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phụ trách, Chánh Văn phòng, trưởng các phòng có liên quan, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan đến thời kỳ thanh tra.

Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc sở NN&PTNT Lai Châu tổ chức họp kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đối với những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý ngân sách năm 2018, 2019 của sở, chỉ đạo thực hiện khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, sai phạm qua công tác thanh tra.

Thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền phát hiện qua thanh tra hơn 500 triệu đồng (phí, lệ phí hết nhiệm vụ chi năm 2019 để dư trên tài khoản tiền gửi hơn 246 triệu đồng; quỹ chống buôn lậu, hết nhiệm vụ chi từ năm 2013 trên tài khoản tiền gửi hơn 228 triệu đồng; thanh toán sai khối lượng các công trình nâng cấp sửa chữa hơn 26 triệu đồng).

Bùi Bình