Ngày 7/2/2024, UBND TP Thanh Hoá đã có Kết luận thanh tra số 832/KL-UBND việc quản lý, sử dụng ngân sách và các khoản đóng góp trong 3 năm (2020, 2021, 2022) tại phường Nam Ngạn.

Nhiều tồn tại trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và sử dụng ngân sách

Hội đồng Tư vấn thuế phường Nam Ngạn chưa ban hành quyết định chương trình, kế hoạch công tác của hội đồng; chưa phát huy hiệu quả quản lý Nhà nước; chưa cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu về chính sách thuế, thông tin về tình hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh; chưa có biện pháp quản lý thuế đối với các hộ thuê nhà, phòng trọ.

Công tác rà soát danh sách các trường hợp phải thu thuế để lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp còn sai sót số liệu giữa cơ quan thuế và số liệu theo dõi tại phường nhưng chưa được hoàn thiện.

Chưa kịp thời hoàn trả kinh phí bổ sung mục tiêu sau khi hết nhiệm vụ chi (đã thực hiện chuyển nguồn sang năm sau); không có biên bản tổng hợp kết quả thu các khoản trực tiếp như phí, lệ phí chứng thực- hộ tịch; phí sử dụng tạm lòng đường, hè phố; thu phạt; thu thuế phi nông nghiệp giữa bộ phận tài chính - kế toán và các bộ phận chuyên môn.

Công tác thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố năm 2020, 2021 đối với các hộ tập kết vật liệu xây dựng nhà ở tư nhân chưa triệt để, hồ sơ thu chưa đầy đủ thông tin về diện tích, thời gian sử dụng.

Việc thiết lập chứng từ thanh toán năm 2020 còn chậm. Mua sắm tài sản trang thiết bị một số trường hợp còn thiếu thủ tục như văn bản đề xuất mua sắm của bộ phận chuyên môn, biên bản bàn giao cho bộ phận, người trực tiếp quản lý sử dụng tài sản, trang thiết bị.

Trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND và công chức chuyên môn phường

Qua thanh tra, đoàn đã chỉ ra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND phường Nam Ngạn - chủ tài khoản trong công tác chỉ đạo, điều hành dự toán thu - chi ngân sách còn xảy ra những tồn tại, hạn chế như đã nêu trên, chưa có biện pháp quyết liệt để khai thác, phát triển nguồn thu ngân sách Nhà nước và ngân sách địa phương; Đội trưởng Đội Thuế liên phường trong việc đề xuất xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của hội đồng tư vấn; dự kiến phân công nhiệm vụ cho các thành viên đề chủ tịch hội đồng tư vấn thuế xem xét, quyết định; tổ chức các cuộc họp hội đồng đảm bảo chất lượng, hiệu quả; rà soát sổ bộ thuế phi nông nghiệp; có biện pháp quyết liệt đưa vào quản lý thuế đối với các hộ cho thuê nhà, kinh doanh phòng trọ; kế toán - ngân sách - tài chính UBND phường Nam Ngạn trong việc tham mưu quyết toán các nguồn thu trực tiếp tại phường đảm bảo công khai, minh bạch nguồn thu; chưa thường xuyên đối chiếu với đội thuế phường để rà soát, điều chỉnh, cập nhật thông tin trên sổ bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp khi có thay đổi.

Đối với công chức - tư pháp - hộ tịch, văn phòng: Sổ sách chứng thực, hộ tịch quản lý chưa khoá sổ, chốt sổ đầy đủ theo nghị định của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Tại kết luận thanh tra, đoàn đã nêu rõ biện pháp khắc phục đối với UBND phường Nam Ngạn, tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trên.

leftcenterrightdel
Công tác thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố đối với các hộ tập kết vật liệu xây dựng nhà ở tại phường Nam Ngạn chưa triệt để, hồ sơ thu chưa đầy đủ. Ảnh: Hương Trà 

Đồng thời, nộp hoàn trả ngân sách thành phố các khoản chi đã hết nhiệm vụ chi theo biên bản thẩm định quyết toán năm 2022 của Phòng Tài chính Kế hoạch. 

Tăng cường công tác rà soát các khoản thu trực tiếp phát sinh tại phường, tích cực khai thác các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, tận thu có biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, tăng thu cho ngân sách, đặc biệt là các khoản phí, lệ phí theo quy định.

Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của hội đồng tư vấn; phân công nhiệm vụ cho các thành viên; tổ chức các cuộc họp hội đồng đảm bảo hiệu quả, chất lượng; rà soát sổ bộ thuế phi nông nghiệp; có biện pháp quyết liệt đưa vào quản lý thuế đối với các hộ cho thuê nhà, kinh doanh phòng trọ.

Chi ngân sách đảm bảo đúng quy định, bám sát dự toán được giao và nghị quyết HĐND phường; chứng từ thanh toán chi thường xuyên đảm bảo thủ tục hợp lý, hợp lệ theo quy định; mua sắm, sửa chữa phải có đầy đủ đề xuất, giao nhận cho bộ phận trực tiếp quản lý, sử dụng; hạch toán kịp thời các nghiệm vụ kinh tế phát sinh.

Thực hiện quyết toán thu hàng tháng, quý, năm giữa các bộ phận chuyên môn đối với các khoản thu trực tiếp tại phường, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đảm bảo công khai minh bạch nguồn thu; khoá sổ chứng thực, hộ tịch, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Hương Trà