Qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã chỉ ra những vi phạm, khuyết điểm trong quản lý, sử dụng ngân sách, trong đó dự toán các khoản thu cân đối NSNN trên địa bàn huyện Quan Sơn xây dựng thấp, chưa sát với khả năng thu trên địa bàn. Dự toán chi NSNN chưa phân bổ, giao chi tiết đến từng đơn vị sử dụng ngân sách từ đầu năm với số tiền 36.112 triệu đồng, UBND huyện trích lập dự phòng ngân sách cấp huyện 5.842 triệu đồng (bằng 1,5% tổng chi ngân sách) chưa đảm bảo tỷ lệ mức trích lập từ 2 - 4% tổng chi ngân sách theo quy định. Việc lập và giao dự toán cho Văn phòng UBND huyện chưa bám sát định mức phân bổ chi quản lý hành chính theo biên chế được cấp có thẩm quyền giao theo quy định, giao tăng, vượt định mức phân bổ dự toán ngân sách số tiền 1.147 triệu đồng. Trong kế hoạch đầu tư công năm 2022 có 32 công trình không có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Quan Sơn giai đoạn 2021 - 2025.

Kết quả thanh tra tại 25 công trình (16 công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, 9 công trình do UBND xã làm chủ đầu tư) còn có nhiều hạn chế, khuyết điểm xảy ra trong tất cả các giai đoạn đầu tư với tổng giá trị sai phạm 2.357.057.310 đồng, giảm trừ  quyết toán công trình 2.328.665.310 đồng.

Ngoài ra, huyện Quan Sơn sử dụng nguồn cải cách tiền lương (CCTL) với số tiền 1.775 triệu đồng để chi cho giáo viên dạy khuyết tật (1.593 triệu đồng) và cựu chiến binh (182 triệu đồng) thôi tham gia công tác xã hội là không đảm bảo theo quy định. Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục số tiền 30.000 triệu đồng để thanh toán khối lượng xây dựng mới cho 4 công trình gồm Trường THCS Trung Xuân; Trường Tiểu học Trung Thượng; Trường Tiểu học Tam Lư; Trường Tiểu học Trung Hạ là không đúng quy định.

Một số chương trình, dự án đã hết nhiệm vụ chi với số tiền 13.269.036 đồng, chưa được hoàn trả ngân sách là không đúng quy định. Cấp hỗ trợ bổ sung kinh phí hoạt động cho các cơ quan theo ngành dọc đóng trên địa bàn với số tiền 1.732.700.000 đồng không đúng nhiệm vụ chi của ngân sách huyện, chưa chặt chẽ trình tự thủ tục là không đúng quy định.

Kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách tại Văn phòng UBND huyện, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Quan Sơn và 7 xã, thị trấn vẫn còn những vi phạm khuyết điểm. 7/7 xã gồm Sơn Lư, Trung Hạ, Sơn Điện, Mường Mìn, Sơn Thuỷ, Na Mèo, Trung Tiến lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương năm chưa sát với khả năng thu trên địa bàn và nhiệm vụ chi ngân sách trong năm; 4/7 xã Sơn Lư, Sơn Thủy, Na Mèo, Sơn Điện bố trí nguồn 14 dự phòng NSNN chưa đảm bảo mức từ 2% đến 4% tổng chi ngân sách theo quy định; 6/7 xã Trung Hạ, Trung Tiến, Trung Thượng, Sơn Điện, Sơn Thủy, Na Mèo thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo đã hết nhiệm vụ chi nhưng chưa hoàn trả ngân sách cấp trên.  

Ngoài ra, huyện Quan Sơn đã sử dụng số tiền 1.147 triệu đồng giao tăng, vượt định mức phân bổ dự toán ngân sách chi quản lý hành chính theo biên chế được cấp có thẩm quyền giao quy định tại Nghị quyết số 177/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa, trong đó, chi lương và các khoản theo lương chênh lệch quyết toán so với dự toán là 55,9 triệu đồng, để chi cho các hoạt động khác. Lập tờ trình xin cấp bổ sung kinh phí để chi hoạt động thường xuyên, nhiệm vụ chuyên môn và một số nhiệm vụ phát sinh dẫn đến UBND huyện đã ban hành các quyết định phê duyệt bổ sung kinh phí chi cho các hoạt động sự nghiệp, chi cho hoạt động thường xuyên chủ yếu là công tác phí và tiếp khách chiếm tỉ lệ cao. Sử dụng kinh phí chưa bám vào dự toán được giao đầu năm, trong năm phải cấp bổ sung kinh phí chi hoạt động dẫn đến chi hoạt động quản lý nhà nước đều vượt cao so với dự toán. Hầu hết khoản thanh toán cho chuyên môn nghiệp vụ đều được đơn vị hạch toán vào chi tiếp khách với tỉ lệ cao.

Trong quản lý đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, UBND huyện Quan Sơn lập kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm và hằng năm còn chậm theo quy định tại khoản 1 Điều 4 và khoản 1 Điều 5 Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 11 công trình (2 công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư, 9 công trình do UBND xã làm chủ đầu tư) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia được kiểm tra còn nhiều vi phạm, khuyết điểm xảy ra trong tất cả các giai đoạn đầu tư.

Từ những khuyết điểm, sai phạm nói trên, Thanh tra đã kiến nghị UBND, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan, yêu cầu các trưởng phòng, ban, cơ quan UBND huyện, các đơn vị được thanh tra xây dựng kế hoạch khắc phục các khuyết điểm, vi phạm. Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá lại nguồn thu NSNN, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương để xây dựng dự toán ngân sách, thực hiện dự toán và quyết toán NSNN các năm sau theo đúng quy định của Luật NSNN. Thực hiện hoàn trả ngân sách tỉnh đối với kinh phí thực hiện một số chương trình mục tiêu đã hết nhiệm chi trong năm 2022 với tổng số tiền là 13.269.036 đồng.

Trong quản lý đầu tư xây dựng, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện giảm trừ quyết toán, không thanh toán đối với 23/25 công trình, dự án với số tiền 2.328.665.310 đồng. Khắc phục các công trình có nguy cơ sạt, trượt do ảnh do ảnh hưởng mưa lũ, sửa chữa, khắc phục đường công vụ từ Đồn Biên phòng 499 lên đường tuần tra biên giới xã Mường Mìn; nâng cấp đường giao thông đi bản Ngàm, xã Sơn Điện ...

Văn Thanh