Vi phạm hàng nghìn m2 đất

Qua thanh tra cho thấy, UBND thị trấn Ninh Giang không theo dõi đối tượng được miễn, giảm lệ phí chứng thực, đồng thời không có biện pháp kiên quyết xử lý đối với các hộ ông Bùi Đức Lân và ông Hà Văn Phúc ở thị trấn Ninh Giang sử dụng trái phép 23.340m2 đất ven sông Thái Bình làm bãi để vật liệu từ tháng 4/2018 đến nay.

UBND xã Tân Phong giao cho các thôn thu, quản lý, sử dụng số tiền thu được của 268 hộ nhận khoán đất công điền từ năm 2015 đến 2020 với diện tích 388.510 m2 để chi cho công tác dồn điền, đổi thửa theo Nghị quyết số 35/2014/NQ-HĐND ngày 30/12/2014 của Hội đồng nhân dân xã Tân Phong là trái quy định tại Điều 3 Thông tư 344/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

Theo báo cáo của UBND xã Tân Phong, số tiền các thôn thu được từ năm 2015 đến 2019 là 219.680.000 đồng, các thôn đã sử dụng cho công tác dồn ô đổi thửa.

Trong khi đó, công tác phối hợp giữa Phòng Tài nguyên Môi trường huyện và Chi cục Thuế khu vực Ninh Thanh chưa chặt chẽ dẫn đến việc lập bộ thuê đất của một số hộ chưa kịp thời như: Hộ ông Nguyễn Đức Trọng, xã An Đức thuê đất từ năm 2009, nhưng đến năm 2020 lập bộ thu thuế; hộ bà Nguyễn Thị Phượng thuê đất từ năm 2011, nhưng đến năm 2020 lập bộ thu thuế.

Ngoài ra, Chi cục Thuế khu vực Ninh Thanh chậm điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với hộ ông Phạm Minh Hòa, hộ ông Đoàn Hữu Suối.

Thanh tra tỉnh xác định, công tác quản lý đất đai của Phòng Tài nguyên Môi trường huyện còn hạn chế, dẫn đến chưa tham mưu cho UBND huyện xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Đối với hộ kinh doanh bà Đỗ Thị Lượt, UBND huyện Ninh Giang cho thuê 2000m2 đất tại xã Hồng Đức từ năm 2003. Năm 2011, bà Đỗ Thị Lượt chuyển nhượng tài sản trên đất cho ông Lương Đắc Phượng, sau khi chuyển nhượng hộ kinh doanh, bà Đỗ Thị Lượt chưa thực hiện nghĩa vụ về thuế khi chuyển nhượng tài sản. Ông Lương Đắc Phượng chưa được UBND huyện Ninh Giang ký hợp đồng thuê đất.

Phòng Kinh tế hạ tầng là cơ quan chuyên môn về xây dựng của huyện không thực hiện thu phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng là thực hiện không đúng quy định pháp luật về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

Năm 2018, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện thu tiền trích lục, đo vẽ bổ sung ranh giới thửa đất, hồ sơ địa chính thửa đất để xử lý dôi dư cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Tân Phong không xuất hóa đơn là chưa đúng quy định về quản lý và sử dụng hóa đơn.

Thanh tra tỉnh xác định, việc đôn đốc các hộ nộp tiền nhận khoán đất công điền, khoán chợ của một số xã, thị trấn chưa kiên quyết, tỷ lệ nợ đọng cao ở UBND thị trấn, UBND xã Tân Phong…

Nhiều trường thu không đúng quy định

Đáng chú ý, việc quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu khác của một số trường chưa đúng Hướng dẫn số 2082/HD-LN ngày 15/11/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính và Hướng dẫn số 966/SGDĐT-KHTC ngày 13/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Trường Mầm non Quyết Thắng sử dụng biên lai thu học phí không đúng quy định. Trường Mầm non Quang Hưng không cấp biên lại thu học phí cho học sinh.

Trường THCS Quang Hưng chưa kịp thời nộp tiền học phí vào tài khoản tiền gửi mở tại Kho bạc Nhà nước huyện theo quy định. Trường THCS Quang Hưng, trường THCS Văn Hội giao cho giáo viên.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh xác định, hội cha mẹ học sinh thu, quản lý và sử dụng tiền nước uống của học sinh là không đúng quy định. Trường Tiểu học Ninh Thành miễn tiền học tiếng Anh Victoria cho học sinh là con giáo viên trong trường là không đúng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Minh Bạch