Nhiều tập thể, cá nhân bị kiểm điểm        

Những khuyết điểm, vi phạm trong việc quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) và vi phạm tại các dự án đầu tư XDCB do UBND huyện làm chủ đầu tư thuộc Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch và cá nhân được giao phụ trách. Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và cá nhân được giao phụ trách, chịu trách nhiệm trực tiếp đối với những khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn, việc thẩm định dự án, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Trưởng phòng Nội vụ và cá nhân được giao phụ trách chịu trách nhiệm trực tiếp đối với những khuyết điểm, vi phạm trong việc tham mưu việc kiểm tra, giám sát để các xã, thị trấn sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách chưa đảm bảo quy định. Chủ đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý Dự án (QLDA) huyện, Trưởng Ban QLDA cấp xã và cá nhân được giao phụ trách, chịu trách nhiệm trực tiếp đối với những khuyết điểm, vi phạm trong việc quản lý dự án đầu tư xây dựng có liên quan.

Chủ tịch UBND các xã, chủ tài khoản và kế toán các đơn vị dự toán cấp huyện, cấp xã được kiểm tra chịu trách nhiệm trực tiếp đối với những khuyết điểm, vi phạm trong việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách được giao. Các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, các nhà thầu thi công chịu trách nhiệm đối với các khuyết điểm, vi phạm ở các dự án, công trình được phát hiện qua thanh tra.

Trước những sai phạm chỉ ra trong kết luận, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm thuộc thẩm quyền, đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra.

Phải thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra

Theo đó, huyện Thạch Thành phải chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước (NSNN). Phối hợp với Chi cục Thuế, Kho bạc huyện và các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá lại nguồn thu NSNN, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương để tham mưu xây dựng dự toán ngân sách hàng năm sát với thực tế, đúng quy định của Luật NSNN và quy định có liên quan. Hoàn trả ngân sách tỉnh đối với kinh phí thực hiện một số chương trình mục tiêu năm 2022 đã hết nhiệm chi trong năm 2023 với tổng số tiền hơn 4 tỷ 437 triệu đồng.

Chỉ đạo Văn phòng UBND huyện thực hiện việc quản lý, sử dụng phí, lệ phí theo đúng quy định. Phòng Kinh tế - Hạ tầng chấn chỉnh, khắc phục, nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; tăng cường kiểm tra, quản lý chất lượng xây dựng trên địa bàn để chấn chỉnh, xử lý kịp thời những khuyết điểm, vi phạm trong đầu tư XDCB. Chỉ đạo Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các xã còn lại về việc sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách để kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý sai phạm theo đúng quy định. Chỉ đạo Chi cục Thuế có biện pháp thu đủ các khoản thuế hết thời gian được gia hạn, thu các khoản thuế nợ có khả năng theo chỉ tiêu Cục Thuế giao.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm thuộc thẩm quyền, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra. Hoàn trả kinh phí chương trình mục tiêu hết nhiệm vụ chi cho ngân sách cấp trên số tiền hơn 299 triệu đồng theo quy định. Bố trí hoàn nguồn cải cách tiền lương số tiền hơn 70 triệu triệu đồng để quản lý, sử dụng theo quy định. Bố trí vốn để thanh toán nợ đọng XDCB, vốn đầu tư công theo đúng nguyên tắc quy định Luật Đầu tư công. Sắp xếp đảm bảo đúng số lượng người làm việc, kiêm nhiệm chức danh đúng theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và hướng dẫn của UBND tỉnh.

Chỉ đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính, Ban QLDA, UBND các xã, thị trấn thực hiện giảm trừ quyết toán, không thanh toán số tiền hơn 2 tỷ 340 triệu đồng tại các công trình được thanh tra. Kiến nghị Chi cục Thuế huyện Thạch Thành - Vĩnh Lộc tổ chức kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những khuyết điểm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Đối với Thường trực HĐND huyện Thạch Thành nâng cao chất lượng thẩm tra dự toán thu, chi ngân sách hàng năm do UBND huyện trình trước khi quyết định, đảm bảo chặt chẽ, sát với thực tế, đúng quy định của Luật Ngân sách. Tăng cường giám sát việc chấp hành Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản chỉ đạo UBND huyện và các đơn vị có liên quan, thực hiện nghiêm túc kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh.

Văn Thanh