Nhiều thiếu sót trong công tác tài chính và kê khai tài sản, thu nhập

Trong việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác tài chính - ngân sách, kết luận thanh tra cũng cho biết, việc công khai dự toán ngân sách xã và kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác trình HĐND cấp xã tại một số đơn vị còn chậm, chưa đúng thời gian quy định; thực hiện chế độ báo cáo công khai số liệu dự toán và quyết toán ngân sách xã gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch tại một số đơn vị còn chậm so với thời gian đơn vị tổ chức công khai.

Cùng với đó, có đơn vị chưa xây dựng và ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; UBND xã, phường chưa thực hiện công khai tình hình quản lý và sử dụng tài sản công theo quy định.

Trong quy chế chi tiêu nội bộ các xã, phường và một số đơn vị, phòng, ban, chưa xây dựng nội dung chi tiết mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh; chưa xây dựng định mức sử dụng văn phòng phẩm; chưa xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu, mức chi duy tu, bảo dưỡng định kỳ cho xe ô tô chuyên dùng để làm căn cứ thực hiện.

Trong quy chế chi tiêu nội bộ, một số phòng xây dựng nội dung “bồi dưỡng cán bộ làm thêm qúa 200 giờ là 100.000 đồng/ngày" chưa đúng quy định; chưa xây dựng công thức tính thu nhập cá nhân theo hướng dẫn. 14/14 phường, xã được kiểm tra đã chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức, người lao động theo cách cào bằng bình quân…

Việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ còn một số tồn tại. Chứng từ thanh toán chi tổ chức hội nghị thiếu dự trù kinh phi; chứng từ chi tiếp khách mới chỉ có đề nghị và hóa đơn, chưa có kế hoạch làm việc, giấy mời hoặc thông báo lịch và thành phần làm việc, số lượng người để làm căn cứ thanh toán; chứng từ chi tiếp khách đủ điều kiện thực hiện thanh toán theo nguyên tắc trực tiếp từ Kho bạc Nhà nước nhưng đơn vị không thực hiện chuyển khoản, chưa đảm bảo theo quy định.

Kiểm tra xác suất bản kê khai tài sản, thu nhập của một số đơn vị, đoàn thanh tra phát hiện, có một số bản kê khai lần đầu người có nghĩa vụ kê khai không kê khai theo mẫu quy định hoặc đã sử dụng theo mẫu quy định nhưng người kê khai tự ý chỉnh sửa, cắt xóa nội dung.

Người kê khai không ghi rõ phương thức kê khai như: Kê khai lần đầu, kê khai hàng năm, kê khai bổ sung hay kê khai phục vụ công tác cán bộ.

Không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ thông tin về nhà ở, đất như: Không ghi thời gian được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không ghi tên chủ sở hữu, đơn vị cấp giấy chứng nhận... kê khai có nhà ở nhưng không kê khai thông tin về đất có nhà ở đã kê khai.

Một số bản kê khai hàng năm kê khai thiếu tên tài sản, giá trị tài sản (tăng, giảm); người kê khai không ghi ngày, tháng kê khai, không ký vào từng trang bản kê khai; người nhận bản kê khai không ký nhận bản kê khai, không ghi chức vụ, chức danh người nhận; không ghi ngày tháng nhận bản kê khai...

Ngoài ra, trong thực hiện quy định về công tác cán bộ, có 2 trường hợp UBND thị xã Đông Triều chậm chuyển đổi vị trí công tác (2 cán bộ đã công tác tại một vị trí từ 8 năm đến 15 năm), chưa đảm bảo theo quy định.

Đâu là nguyên nhân?

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân khách quan của những tồn tại, thiếu sót nêu trên là do chế độ chính sách, các văn bản quy định của Nhà nước thường xuyên sửa đổi, bổ sung; do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài và biên chế cán bộ công chức của một số đơn vị ngày càng cắt giảm…

Về nguyên nhân chủ quan, người đứng đầu đơn vị được thanh tra còn có thời điểm chưa thực sự chú trọng chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện triển khai Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

Việc triển khai thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại một số phòng, ban, đơn vị còn mang tính hình thức, chưa thường xuyên nghiên cứu bám sát áp dụng quy định hiện hành…

Cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số xã, phường chưa kịp thời cập nhật các văn bản mới; dẫn đến còn niêm yết những văn bản đã hết hiệu lực thi hành. Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức - nội vụ, kế toán chưa kịp thời cập nhật văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực công tác…

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh khẳng định, trách nhiệm của những tồn tại thiếu sót nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra (nay là Thanh tra thị xã); Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã; Cơ quan Tổ chức - Nội vụ (nay là Phòng Nội vụ); Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường được thanh tra.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh kiến nghị xử lý tồn tại, thiếu sót về kinh tế được phát hiện qua thanh tra hơn 1,85 tỷ đồng. Trong đó, UBND thị xã Đông Triều chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thị xã thu, nộp hơn 1,65 tỷ đồng về ngân sách và hoàn thiện hồ sơ quyết toán, giảm trừ quyết toán A - B khi trình thẩm định phê duyệt quyết toán hơn 205 triệu đồng.

Để tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và trong công tác quản lý đất đai, quản lý thực hiện dựa án đầu tư công, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều, UBND thị xã Đông Triều nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến tồn tại, hạn chế đã được phát hiện qua thanh tra.

Thị xã Đông Triều sẽ thực hiện các kiến nghị tại kết luận thanh tra như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin.

Trọng Tài