Một số xã ban hành kế hoạch PCTN mang tính hình thức

Tiến hành thanh tra, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh nhận xét, trong giai đoạn 2019 - 2021, công tác TCD, giải quyết KN, TC và PCTN đã được thị xã Đông Triều tích cực triển khai, thực hiện theo quy định.

Địa phương đã nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác thanh tra, TCD, giải quyết KN, TC…

Công tác quản lý Nhà nước về PCTN đã được thực hiện tương đối đồng đều, đầy đủ; công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thực hiện PCTN được thực hiện tốt; các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng được triển khai ở hầu hết các lĩnh vực, góp phần tích cực xây dựng xã hội công khai, minh bạch, dân chủ…

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ rõ, trong công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, TCD, KN, TC và PCTN, việc khắc phục của đơn vị đối với các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua công tác tự kiểm tra giám sát, kê khai tài sản thu nhập chưa triệt để. Các tồn tại được chỉ ra năm 2019 đến năm 2020, 2021 vẫn còn xảy ra.

Đặc biệt, 100% các xã, phường được kiểm tra xây dựng kế hoạch chưa cụ thể về thời lượng thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật về TCD, KN, TC và PCTN; UBND một số xã ban hành kế hoạch PCTN chưa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, mang tính hình thức.

Bên cạnh đó, tại phòng TCD cấp xã còn có đơn vị chưa bố trí đầy đủ các trang thiết bị, cán bộ TCD không ngồi trực thường xuyên tại phòng TCD; một số xã, phường không ban hành và niêm yết công khai lịch TCD của Chủ tịch UBND xã và thời gian TCD thường xuyên.

Đáng nói, một số đơn vị niêm yết thủ tục giải quyết KN, TC, TCD căn cứ theo văn bản pháp lý đã hết hiệu lực; niêm yết chưa đầy đủ các văn bản… Ban hành nội quy, quy định TCD; trong đó, có nội dung phân công nhiệm vụ cho Ban TCD, điều này  chưa phù hợp với tình hình thực tế, do UBND cấp xã, phường không có Ban TCD.

Cán bộ phụ trách công tác TCD của UBND thị xã Đông Triều chưa cập nhập kịp thời, đầy đủ số liệu TCD thường xuyên. Chủ tịch UBND một số xã, phường không trực tiếp TCD và không bố trí cán bộ TCD vào ngày thứ 5 tiếp dân định kỳ hàng tuần; không ban hành văn bản thông báo kết quả sau các buổi TCD; việc chi chế độ bồi dưỡng TCD giữa các đơn vị cấp xã chưa có sự thống nhất và chưa đảm bảo theo quy định.

Ngoài ra, UBND thị xã Đông Triều đã xử lý, phân loại 1 đơn thư chưa chính xác, đơn có nội dung KN nhưng lại xử lý là đơn kiến nghị; dẫn đến, việc giải quyết không đúng trình tự theo quy định.

Đồng thời, việc giải quyết KN lần đầu của UBND thị xã còn có nội dung chưa đảm bảo quy định; dẫn đến, UBND tỉnh giải quyết KN lần 2 đã bác 1 phần nội dung giải quyết KN lần đầu của 3 vụ việc. Kiểm tra một số hồ sơ giải quyết KN cho thấy, có 3 vụ việc giải quyết chậm so với thời hạn quy định…

Kiểm tra doanh nghiệp không có trong kế hoạch được duyệt

Trong việc thực hiện quy định pháp luật về thanh tra, kết luận thanh tra cũng cho biết, việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm của UBND thị xã Đông Triều chủ yếu tập trung vào lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng mà ít tập trung chỉ đạo thanh tra vào các lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm, như công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, đất đai.

Năm 2019, UBND thị xã Đông Triều đã ban hành quyết định kiểm tra đối với Công ty Tân Việt Bắc không có trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt.

“Điều này làm ảnh hưởng đến kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các sở, ngành (trùng lặp đối tượng kiểm tra với Sở Công thương); gây chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, chưa đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20, ngày 17/5/2017” - kết luận thanh tra nêu.

Qua kiểm tra 8/16 hồ sơ thanh tra cho thấy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra chưa đảm bảo về thời gian theo quy định.

Cùng với đó, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra ban hành một số kết luận thanh tra chưa đảm bảo về thời gian; ban hành một số quyết định thanh tra không thành lập tổ giám sát hoặc giao cho công chức thuộc thẩm quyền thực hiện việc giám sát hoạt động của đoàn thanh tra; tại các quyết định thanh tra không thể hiện nội dung tự giám sát của người ra quyết định thanh tra theo quy định.

Chưa hết, UBND thị xã Đông Triều chỉ đạo triển khai thực hiện công tác xử lý sau thanh tra tại 6 kết luận thanh tra của Trung ương và của tỉnh chưa đảm bảo về thời gian. Đến nay, còn 7 nội dung kiến nghị chưa được thực hiện triệt để; cụ thể: 1 nội dung kiến nghị về kinh tế với số tiền phải thu hồi nộp ngân sách Nhà nước do trợ cấp sai quy định đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa gần 14,5 tỷ đồng và 6 nội dung kiến nghị về công tác quản lý.

Bài 2: Không tiết kiệm chi phí đầu tư, gây lãng phí ngân sách

Trọng Tài