Bệnh viện thực hiện chưa đúng và đầy đủ các quy định của Thông tư số 22 của Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động của Khoa Dược. Chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện và xác định trách nhiệm cá nhân trong công tác kiểm tra, giám sát và quản lý hoạt động về dược. Việc phân công công việc cũng chưa rõ ràng, hoạt động kiêm nhiệm, nhiều giai đoạn công việc còn chồng chéo nên dễ phát sinh sai sót và khó quy trách nhiệm cá nhân.

Bệnh viện đã chủ quan không kiểm tra, giám sát để phát hiện và kịp thời chấn chỉnh sai sót, bất cập của các quy trình thao tác chuẩn cho hoạt động của Khoa Dược. Không truy tìm nguyên nhân việc thiếu thuốc được phát hiện khi kiểm kê, không thực hiện chế độ kiểm tra đột xuất để phát hiện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời để xảy ra thất thoát thuốc của bệnh viện.

Mặc dù có đối chiếu công nợ với nhà cung cấp vào cuối năm nhưng chưa đầy đủ nên công nợ chưa đảm bảo chính xác. Theo báo cáo của bệnh viện đến 31/12/2015, số lượng công ty dược đã đối chiếu là 72%, vật tư y tế là 69%.

Trong việc theo dõi, thanh toán nợ tiền thuốc bệnh viện chưa hạch toán chi tiết, mở sổ theo dõi và định kỳ chưa đối chiếu giữa các bộ phận như nhập kho theo dõi nợ, thanh toán nợ, hạch toán kế toán nên giữa báo cáo tài chính và tổng số nợ chi tiết có chênh lệch chưa xác định nguyên nhân, đối tượng. Đến ngày 31/8/2014, tổng số nợ thuốc, vật tư… thấp hơn báo cáo tài chính hơn 20,7 tỷ đồng và đến ngày 31/12/2015, thấp hơn báo cáo tài chính là gần 13 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bệnh viện nợ tiền thuốc không nguồn quyết toán gần 103 tỷ đồng của các công ty, do các năm 2012 - 2013 bệnh viện đã mượn tiền thuốc, vật tư để chi thu nhập cho cán bộ, viên chức.

Đến 31/12/2015, nợ tiền thuốc, vật tư các công ty là trên 127,5 tỷ đồng, trong đó 28% là nợ quá hạn và nợ thuốc không có nguồn quyết toán khoảng 45,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số nhân sự ở Khoa Dược có quan hệ gia đình là chị, em; vợ, chồng được phân công vị trí công việc có mối liên hệ là yếu tố nguy cơ phát sinh tiêu cực như kế toán - phụ trách kho; kế toán - cấp phát.

Kết luận thanh tra nêu rõ: Các tồn tại, sai phạm trong tổ chức và hoạt động của Khoa Dược đã gián tiếp gây ra việc thất thoát thuốc được ghi nhận là trách nhiệm của giám đốc qua các thời kỳ gồm ông Nguyễn Thi Hùng (từ trước tháng 9/2014) và ông Võ Đức Chiến (từ tháng 9/2014); trách nhiệm của bà Trương Thị Mỹ Linh, Trưởng Khoa Dược và các dược sĩ có liên quan theo sự phân công của Trưởng Khoa Dược.

Ngoài ra, còn có trách nhiệm của Trưởng phòng Tài chính kế toán qua các thời kỳ trong việc chưa phối hợp với Khoa Dược thực hiện, giám sát việc xuất kho, thanh quyết toán thuốc để kịp thời phát hiện các vi phạm theo quy định.

Giám đốc Sở Y tế giao Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các sai sót. Rà soát, ban hành đúng và đầy đủ các quyết định, quy định và quy trình cho công tác dược của bệnh viện.   

Đồng thời, chỉ đạo Khoa Dược và các khoa, phòng chức năng nghiêm túc thực hiện các quy định liên quan đến công tác dược tại bệnh viện. Chấn chỉnh việc quản lý, theo dõi công nợ phải trả tại bệnh viện; khẩn trương rà soát, đối chiếu để xác định công nợ chưa rõ nguyên nhân, đối tượng.

Cảnh Nhật