Thực hiện nghiêm túc, kiến nghị xử lý khách quan

Trong năm 2023, Thanh tra tỉnh Trà Vinh đã tham mưu UBND tỉnh rà soát, thống kê đội ngũ làm công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tạo điều kiện cho các cán bộ này được dự các lớp tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ; đến nay các cán bộ làm công tác thanh tra cơ bản đáp ứng nhiệm vụ được giao.

Các ngành, các cấp nhìn chung thực hiện đúng tiến độ các đoàn thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được thủ trưởng cùng cấp phê duyệt. Qua thanh tra, kết luận, kiến nghị xử lý khách quan, chính xác, kịp thời, khả thi.

Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra được tiếp tục thực hiện nghiêm túc và đạt yêu cầu. Kịp thời triển khai thực hiện thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng theo Hướng dẫn số 1613/HD-TTCP ngày 18/7/2023 của Thanh tra Chính phủ.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Trà Vinh, trong năm 2023, toàn tỉnh thực hiện 48 cuộc thanh tra hành chính đối với 83 đơn vị, đã ban hành kết luận thanh tra 28 cuộc. Qua thanh tra, phát hiện tổng số tiền sai phạm là 45.386 triệu đồng và 5.209m2 đất. Nội dung sai phạm chủ yếu về công tác quản lý thu - chi tài chính.

Kiến nghị thu hồi 24.167 triệu đồng và 5.209m2 đất; kiến nghị khác 21.219 triệu đồng. Kiến nghị xử lý hành chính 8 cá nhân; đồng thời, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 27 cá nhân, 1 tổ chức; kiểm điểm rút kinh nghiệm 50 cá nhân và 2 tổ chức. Chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng với 2 đối tượng.

Cơ quan thanh tra các cấp đã thực hiện 19 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thu, chi tài chính. Qua thanh tra, phát hiện một số đơn vị còn hạn chế, thiếu sót. Đoàn thanh tra đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, kiểm điểm rút kinh nghiệm các cá nhân, tổ chức có sai phạm.

Thanh tra tỉnh Trà Vinh đã thực hiện đoàn thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng năm 2023 theo phê duyệt của UBND tỉnh; đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị và xây dựng báo cáo kết quả thanh tra.

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, toàn tỉnh đã thực hiện 138 cuộc tại 2.063 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, phát hiện 12 tổ chức, 74 cá nhân có vi phạm; đã ban hành 100 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 822,9 triệu đồng (đã thu 735,4 triệu đồng).

Nâng cao năng lực, đổi mới phương pháp

Theo đánh giá của UBND tỉnh Trà Vinh về công tác thanh tra năm 2023 của tỉnh, bên cạnh nhiều ưu điểm nổi bật thì vẫn còn những hạn chế. Cụ thể, vẫn còn tình trạng một số đoàn thanh tra kết thúc và ban hành kết luận thanh tra trễ hạn.

Việc thực hiện các kiến nghị kết luận thanh tra vẫn còn tồn đọng số tiền phải thu hồi nộp ngân sách Nhà nước khá lớn; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo còn một vài địa phương báo cáo trễ hạn, báo cáo chưa đảm bảo nội dung theo đề cương, biểu mẫu làm ảnh hưởng đến công tác tổng hợp số liệu.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Trà Vinh đã xây dựng định hướng kế hoạch thanh tra năm 2024. Ảnh: Thu Huyền 

Để công tác thanh tra năm 2024 được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy định, có hiệu quả, UBND tỉnh Trà Vinh và Thanh tra tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu triển khai thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; yêu cầu Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra lại theo quy định các cuộc thanh tra đã được các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành và kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh. Đối với các kết luận thanh tra còn tồn đọng, chưa thực hiện dứt điểm, UBND tỉnh ban hành văn bản xin ý kiến xử lý của Thanh tra Chính phủ.

Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra; tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa cơ quan thanh tra với các cơ quan nội chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra.

Về định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2024, Thanh tra tỉnh Trà Vinh yêu cầu hoạt động thanh tra phải thực hiện đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trình tự, thủ tục pháp luật quy định; bảo đảm nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Tăng cường thanh tra công tác quản lý Nhà nước và thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ được giao; tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương có nhiều dấu hiệu vi phạm, tham nhũng, tiêu cực hoặc phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm.

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao năng lực và đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và uy tín.

Thu Huyền