Thanh tra tỉnh Tiền Giang cho biết, quý I/2023, được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự định hướng, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, ngay từ đầu năm, ngành Thanh tra tỉnh đã chủ động, linh hoạt trước diễn biến tình hình kinh tế - xã hội, tập trung triển khai thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo, quản lý của UBND tỉnh, giám đốc các sở, ngành; đảm bảo tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả, đúng trình tự, thủ tục, kiến nghị xử lý vi phạm đúng quy định pháp luật, chấn chỉnh trong quản lý, điều hành; xử lý nghiêm và kịp thời các chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra được thực hiện theo quy định.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, tỷ lệ thu hồi và thu phạt vi phạm hành chính qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đạt cao.

Cụ thể, toàn ngành đã thực hiện 19 cuộc thanh tra hành chính. Nội dung thanh tra chủ yếu tập trung vào thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, đất đai, thực hiện các chương trình, dự án mục tiêu; trách nhiệm của thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, KN, TC và PCTN…

Kết quả, đã ban hành 3 kết luận thanh tra đối với 8 đơn vị. Qua thanh tra, tổng số tiền được phát hiện có vi phạm là hơn 200 triệu đồng; kiến nghị xử lý vi phạm gồm thu hồi nộp ngân sách số tiền gần 67 triệu đồng; xử lý khác hơn 140 triệu đồng; kiểm điểm rút kinh nghiệm 6 cá nhân; nhiều kiến nghị rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong công tác quản lý, điều hành.

Thanh tra các sở, ngành đã triển khai 651 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; bảo vệ công trình giao thông, trật tự, an toàn giao thông vận tải, kinh doanh vận tải hành khách; đấu thầu; giá, quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công; đất đai, môi trường, tài nguyên...

Qua kết luận thanh tra, báo cáo, thông báo kết quả kiểm tra 632 cuộc đối với 949 tổ chức, cá nhân, có 157 trường hợp vi phạm. Tổng số tiền vi phạm và kiến nghị thu hồi là gần 100 triệu đồng (đã thu đạt 100%); ban hành 140 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 720 triệu đồng…

Thanh tra tỉnh Tiền Giang cũng cho biết, tình hình tiếp công dân trong quý I đã giảm so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số đơn KN, TC, kiến nghị, phản ánh gửi đến các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn KN, TC thuộc thẩm quyền phát sinh trong kỳ giảm (tổng số đơn giảm 62 đơn, đơn KN thuộc thẩm quyền giảm 10 đơn, đơn TC thuộc thẩm quyền giảm 1 đơn).

Công tác giải quyết KN, TC đảm bảo đúng quy trình, có tổ chức đối thoại với công dân theo luật định, tỷ lệ giải quyết KN, TC tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2022. Việc vận động rút đơn trong quá trình giải quyết KN chiếm tỷ lệ cao (đạt 42,8%), giúp giảm thời gian và chi phí giải quyết...

Bước sang quý II/2023, Thanh tra tỉnh cho biết, các cơ quan thanh tra trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được phê duyệt, đảm bảo tiến độ; thực hiện có chất lượng, hiệu quả các cuộc đột xuất theo chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện; kiến nghị xử lý vi phạm nghiêm và đúng pháp luật; tiếp tục quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật, chấn chỉnh quản lý các lĩnh vực được thanh tra, kiểm tra; kịp thời chuyển cơ quan điều tra vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định pháp luật.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 233/KH-UBND và Chỉ thị số 20/CT-TTg, xử lý nghiêm chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, nhất là đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan thanh tra trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo khách quan, đúng quy định pháp luật và khả thi; đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động các đoàn thanh tra; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra, kịp thời thu hồi và nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản vi phạm, tiêu cực, tham nhũng…

Tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC; nghiêm túc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất, hạn chế bức xúc làm phát sinh KN, TC; tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, tạo sự thống nhất trong quá trình xem xét, giải quyết, nhất là đối với những vụ việc đông người, phức tạp.

Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc KN, TC mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu tỷ lệ trên 90%; kiên quyết xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, vi phạm trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC…

Chu Tuấn