Trong lĩnh vực thanh tra hành chính, toàn ngành thực hiện 26 cuộc thanh tra, trong đó có 7 cuộc triển khai trong kỳ và tiếp tục thực hiện 19 cuộc kỳ trước chuyển sang. Nội dung thanh tra chủ yếu tập trung việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính, đất đai; trách nhiệm của thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo (KN, TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN)… đã ban hành 3 kết luận thanh tra đối với 3 đơn vị.

Qua thanh tra, phát hiện có vi phạm tổng số tiền gần 600 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách số tiền hơn 500 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 14 cá nhân; nhiều kiến nghị rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong công tác quản lý, điều hành.

Đối với lĩnh vực thanh tra chuyên ngành, thanh tra các sở, ngành đã thực hiện 269 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua kết luận thanh tra, báo cáo, thông báo kết quả kiểm tra 252 cuộc đối với 240 tổ chức, cá nhân, có 82 trường hợp vi phạm. Nội dung vi phạm chủ yếu là vượt trọng tải cho phép, sử dụng chứng chỉ chuyên môn không phù hợp với loại phương tiện; kinh doanh phân bón có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa nông nghiệp không đầy đủ thông tin theo quy định; lĩnh vực đất đai, môi trường; khai thác cát không giấy phép; công tác quản lý về tài chính…

Tổng số tiền vi phạm là gần 200 triệu đồng; đã ban hành 75 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 800 triệu đồng; xử phạt bằng hình thức khác 1 tổ chức và 9 cá nhân…

Trong tháng, công tác tiếp công dân tiếp tục được đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật.

Toàn tỉnh đã tiếp 110 lượt với 111 người, không có đoàn đông người. Trong đó, cấp tỉnh tiếp 25 lượt với 25 người, cấp huyện tiếp 32 lượt với 33 người, cấp xã tiếp 53 lượt với 53 người…

Toàn tỉnh đã tiếp nhận 142 đơn và 15 đơn kỳ trước chuyển sang, nâng tổng số đơn phải xử lý là 157 đơn, đã xử lý được 151/157 đơn tiếp nhận (có 127 đơn với 125 vụ việc đủ điều kiện xử lý). Qua phân loại, có 15 đơn KN, 7 đơn TC và 105 đơn kiến nghị, phản ánh…

Thanh tra tỉnh cho biết, trong tháng 5/2023, UBND tỉnh giao đơn vị tham mưu xử lý 4 đơn, đã báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý 3 đơn, còn 1 đơn đang trong thời gian xử lý… Tỉnh Tiền Giang đã công khai kết luận xác minh tài sản, thu nhập đối với 15 người có nghĩa vụ kê khai thuộc 9 cơ quan, đơn vị trên địa bàn…

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành công khai 3 kết luận về thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách của Sở Khoa học và Công nghệ; thanh tra việc chấp hành pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động tài chính của Sở Công Thương và thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, huyện Gò Công Đông, việc thu hồi đất và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam…

Chu Tuấn