Đồng thời, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động đo đạc và bản đồ 16 đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Công văn số 580/STNMT-ĐĐBĐ ngày 20/2/2024 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy đối với Dự án Nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 11/4/2024; tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Lạng Giang theo Quyết định số 41/QĐ-CTT ngày 4/3/2024 của Chánh Thanh tra Sở.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đang thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, đất đai, tài nguyên nước đối với 8 doanh nghiệp thuê đất thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 62/QĐ-CTT ngày 4/3/2024 của Chánh Thanh tra Sở.

Đến nay các cuộc thanh tra, kiểm tra đang trong giai đoạn hoàn thiện dự thảo báo cáo và kết luận.

Thông qua công tác kiểm tra, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường với số tiền 280.190.000 đồng.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bùi Quang Huy cho biết, đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên cơ sở tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở, phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thành phố. Sau khi kế hoạch thanh tra được phê duyệt, Sở đã thông báo kế hoạch thanh tra đến các đối tượng thanh tra theo quy định. Kế hoạch thanh tra năm 2024 đã có sự đổi mới rõ rệt về phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra và nội dung thanh tra.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giúp các đơn vị được thanh tra thực hiện đúng quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường, góp phần ngăn ngừa, xử lý kịp thời những hành vi sai phạm của đối tượng thanh tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hoa