Giám đốc Sở VH&TT Trần Thị Hoàng Mai cho biết: Sở VH&TT đã chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao, quảng cáo trên địa bàn.

Theo đó, Thanh tra Sở VH&TT đã triển khai theo đúng kế hoach đã được phê duyệt, hầu hết các các cơ sở hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao chấp hành nghiêm các quy định pháp luật.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Thanh tra Sở VH&TT đã triển khai 9 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 87 tổ chức, cá nhân. Qua đó, đã phát hiện và xử phạt 7 tổ chức, cá nhân có vi phạm hành chính. 

Những tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính chủ yếu về việc kinh doanh hoạt động thể thao mà chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao.

Qua kiểm tra, các cơ sở hoạt động dịch vụ thể dục, thể thao trên địa bàn thành phố đã nghiêm túc chấp hành các quy định về cơ sở vật chất, phục vụ luyện tập đã được đầu tư và nâng cấp quy mô hiện đại, đáp ứng được nhu cầu giải trí ngày càng cao của người tham gia luyện tập.

Thông qua công tác thanh tra, giám sát, đã góp phần nâng cao về nhận thức cũng như ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trong khi thi hành các nhiệm vụ.

Thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Sở VH&TT đã thực hiện đầy đủ các quy định báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng hàng tháng, hàng quý theo đúng quy định.

Về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, Sở VH&TT có 1 đơn kiến nghị, phản ánh không thuộc thầm quyền của Sở, Thanh tra Sở VH&TT đã chuyển đơn theo đúng quy định.

Sở VH&TT đã thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; trong quá trình thanh tra, kiểm tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Về công tác tiếp dân, Thanh tra Sở VH&TT đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của công chức trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Từ đầu năm đến nay, Sở VH&TT thành phố đã tập trung chỉ đạo toàn ngành tổ chức triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh và phát triển toàn diện công tác quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực do ngành quản lý.

Giám đốc Sở VH&TT cho biết thêm phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023: Sở VH&TT tiếp tục chỉ đạo toàn ngành tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố và chương trình công tác năm 2023.

Đồng thời, tích cực tham gia ý kiến đối với các chương trình, kế hoạch và văn bản theo đề nghị của các sở, ngành, địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tài chính, tổ chức cán bộ, các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong năm 2023 đã được phê duyệt, đảm bảo tính khả thi, đúng trọng tâm, trọng điểm, khách quan, trung thực, công khai.

Tổ chức triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố, tập trung chỉ đạo toàn ngành thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của thành phố đối với các lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao.

Các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về văn hoá, thể thao và gia đình; công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành liên tục đối với các hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, di tích, karaoke, cơ sở kinh doanh thể dục thể thao.

Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, thanh tra viên vững mạnh về chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch; đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Đặc biệt, công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất cần được thực hiện thường xuyên hơn khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, các cuộc thanh tra phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Kim Thành