Kế hoạch nhằm duy trì kết quả đạt được, những tiêu chí, tiêu chí thành phần có điểm đánh giá cao; khắc phục những hạn chế, tiêu chí, thành phần chưa đạt hoặc đang có điểm đánh giá thấp năm 2023.

Nhiệm vụ của kế hoạch, tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, các phòng nghiệp vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; chủ động nghiên cứu các mô hình cải cách mới có hiệu quả, phù hợp với phạm vi, thẩm quyền được giao và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về cải cách hành chính.

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của của cơ quan. Có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật của cơ quan.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn kết chặt chẽ với thực hiện chuyển đổi số, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đồng bộ. Chủ động rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách hiệu quả.

Rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của cơ quan đáp ứng được yêu cầu công việc được giao. Chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc việc phân cấp, phân quyền, cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện việc đánh giá công chức đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo Văn phòng Thanh tra tỉnh, trưởng các phòng nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến sâu rộng về các nhiệm vụ cải thiện, nâng cao cải cách hành chính năm 2024 bằng các hình thức phù hợp; chủ động tham mưu kế hoạch đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Văn phòng là bộ phận thường trực, tham mưu tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch; chủ trì tham mưu lãnh đạo cơ quan các nội dung về cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ cải cách tài chính công, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 2; Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng chủ trì phối hợp Văn phòng, tham mưu lãnh đạo cơ quan tổ chức triển khai, thực hiện nội dung về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Phòng Giám sát kiểm tra và Xử lý sau thanh tra chủ trì phối hợp Văn phòng và các phòng nghiệp vụ, tham mưu lãnh đạo cơ quan tiếp tục triển khai các nội dung về cải cách thể chế của kế hoạch.

Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 1 phối hợp với Văn phòng, các phòng nghiệp vụ tham mưu lãnh đạo cơ quan triển khai các nội dung về kế hoạch nâng cao cải cách hành chính.

Bùi Bình