Để phát huy kết quả thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác tổ chức cán bộ, UBND TP đề nghị, thủ trưởng các sở, ngành, các địa phương tiếp tục kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc.

Cùng với đó, thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan, quy trình giải quyết công việc, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đáng lưu ý, TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ, xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có).

Khẩn trương khắc phục các tồn tại, thiếu sót về công tác tổ chức cán bộ; sử dụng biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng đúng quy định và chỉ tiêu được giao; thực hiện việc nâng bậc lương, việc lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định.

Bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Thường xuyên rà soát điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó. Bảo đảm phát hiện kịp thời; khắc phục tồn tại, thiếu sót; xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.

Hải Hà