Ngày 26/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác thanh tra nhân dân 7 tháng đầu năm 2022 và tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, 100% ban thanh tra nhân dân trên địa bàn TP đã duy trì giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện chế độ, chính sách xã hội đối với người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Đáng lưu ý, các ban thanh tra nhân dân đã tổ chức 3.026 cuộc giám sát, phát hiện 401 vụ việc vi phạm, kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền 391 vụ việc, được các cấp chính quyền và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 372 vụ việc, đạt 95,14%. Qua giám sát, đã kiến nghị chính quyền thu hồi hơn 2 nghìn m2 đất và thu hồi về tiền.

Ngoài ra, các ban thanh tra nhân dân đã phối hợp với các cấp chính quyền tham gia giám sát 2.164 cuộc về quản lý trật tự xây dựng; giám sát 644 cuộc về quản lý đất đai; giám sát 854 cuộc về thực hiện dân chủ ở cơ sở và 264 cuộc thuộc các lĩnh vực khác; phối hợp tổ chức hòa giải 1.459/1.635 vụ việc, đạt 87,8%.

Tại hội nghị, thành viên ban thanh tra nhân dân các địa phương đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề nhằm đưa hoạt động đạt hiệu quả cao hơn. Đó là hạn chế, vướng mắc trong hoạt động thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng; phân công rõ nhiệm vụ thành viên ban thanh tra nhân dân; nâng cao hiệu quả giám sát đảng viên nơi cư trú; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương đối với hoạt động thanh tra nhân dân; tập huấn nghiệp vụ cho thành viên các ban thanh tra nhân dân…

Hải Hà