Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành văn bản về việc kiểm tra công vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 gửi các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc TP.

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 22/12/2022 của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội trong năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Sở Nội vụ đề nghị, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện kiểm tra công vụ đối với cơ quan, đơn vị mình ngay từ những ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả về Sở Nội vụ (qua Thanh tra Sở Nội vụ) trước ngày 7/3/2023 để tổng hợp báo cáo UBND TP theo quy định.

Văn bản cũng nêu rõ, nội dung báo cáo là số lượng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc được kiểm tra tính đến hết ngày 28/2/2023, kết quả cụ thể, việc xử lý kết quả kiểm tra và đề xuất, kiến nghị.

Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2023, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Đoàn kiểm tra công vụ năm 2023 có 14 thành viên, trong đó, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà là Trưởng đoàn; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đinh Mạnh Hùng là Phó Trưởng đoàn Thường trực; Phó Chánh Thanh tra TP Kiều Xuân Huy là Phó Trưởng đoàn; Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Phan Vũ là Phó Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra công vụ căn cứ nội dung kiểm tra, nhiệm vụ và quyền hạn để tổ chức kiểm tra công vụ đối với các sở, cơ quan tương đương sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc TP; các cơ quan hành chính Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại TP; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn thuộc TP; các doanh nghiệp Nhà nước thuộc TP.

Thời hạn kiểm tra từ ngày ban hành quyết định này đến hết ngày 31/12/2023.

Hải Hà