Thanh tra tỉnh Bình Thuận cho biết, thực hiện định hướng của Thanh tra Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2024 và tình hình thực tiễn tại địa phương, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra của tỉnh năm 2024.

Trước đó, trên cơ sở dự thảo kế hoạch thanh tra của các sở, ngành và UBND cấp huyện, Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã thực hiện tổng hợp, điều phối các cuộc thanh tra, kiểm tra của các đơn vị trong tỉnh, trong đó xác định nội dung, thời gian, đối tượng thanh tra, kiểm tra để tránh trùng lặp với các đơn vị khác nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh để trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra của tỉnh đúng thời gian quy định.

Trong quý I/2024, các ngành, các cấp, địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã có nhiều nỗ lực, tăng cường triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra và các cuộc đột xuất theo chỉ đạo của cơ quan có chức năng.

Toàn tỉnh đã thực hiện 14 cuộc thanh tra hành chính (gồm 6 cuộc triển khai từ các kỳ trước chuyển sang, 8 cuộc triển khai trong kỳ), trong đó có 10 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 4 cuộc thanh tra đột xuất.

Đến nay, đã ban hành kết luận thanh tra 8 cuộc tại 18 đơn vị. Số kết luận thanh tra phải thực hiện trong kỳ báo cáo là 14 (có các kết luận kỳ trước chuyển sang và kết luận thanh tra trong kỳ báo cáo); số chưa hoàn thành việc thực hiện là 12 kết luận.

Kết quả thực hiện các kiến nghị: Đã thu hồi 106,54/194,17 triệu đồng. Ngoài ra, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 8 tổ chức, 28 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra 1 vụ.

Trong kỳ, các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã triển khai 3 cuộc thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác chống tham nhũng tại 3 đơn vị; đang còn trong thời gian thanh tra.

Về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trong quý I/2024 toàn tỉnh Bình Thuận đã triển khai 55 cuộc thanh tra, kiểm tra với 339 lượt tổ chức, cá nhân. Trong đó, kiểm tra thường xuyên 25 đợt; thanh tra theo kế hoạch 17 cuộc; thanh tra, kiểm tra đột xuất 13 cuộc.

Những lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu: Thanh tra, kiểm tra, tuần tra thuộc các lĩnh vực giao thông, môi trường, đất đai, xây dựng, thủy sản, y tế, tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Có 13 cuộc thanh tra, kiểm tra đã ban hành kết luận (đây là các cuộc thanh tra, kiểm tra có thành lập đoàn).

Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện 161 tổ chức, cá nhân vi phạm. Phát hiện hiện sai phạm 1.650,08 triệu đồng, kiến nghị thu hồi toàn bộ số tiền này. Ban hành 94 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (tổ chức: 2, cá nhân: 92) với tổng số tiền 861,85 triệu đồng.

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh Bình Thuận, trong quý I, công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt, nội dung thanh tra đúng trọng tâm, trọng điểm.

Thực hiện tốt việc điều phối trong xây dựng chương trình kế hoạch công tác thanh tra giữa các sở, ngành và địa phương nên hạn chế xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh Bình Thuận cũng nêu ra những hạn chế trong công tác thanh tra. Cụ thể, do thực hiện việc xây dựng và triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định mới nên các cơ quan thanh tra còn lúng túng trong việc thực hiện. Do đó tiến độ triển khai các cuộc thanh tra của một số đơn vị, địa phương còn chậm so với kế hoạch đã đề ra; một số cuộc thanh tra ban hành kết luận còn chậm so với thời gian theo luật định.

Công tác giám sát hoạt động đoàn thanh tra tại một số đơn vị chưa được quan tâm triển khai, hoặc có triển khai nhưng chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục thực hiện; kết quả theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra có hiệu pháp luật tại một số đơn vị chưa đầy đủ.

Một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo; chưa gửi quyết định thanh tra, kết luận thanh tra cho Thanh tra tỉnh để theo dõi, tổng hợp kết quả theo quy định.

Thu Huyền