Xử lý kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân

Xác định công tác PCTN, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giai đoạn 2012 - 2022, UBND tỉnh Yên Bái đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan hành chính Nhà nước quán triệt, thực hiện nghiêm túc các kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật PCTN năm 2018 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác PCTN, tiêu cực.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực đến cán bộ, công chức, viên chức, hội viên thuộc quyền quản lý và nhân dân bằng nhiều hình thức.

Công tác tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân, đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về PCTN, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng ngừa tham nhũng.

Các quy định về công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, được công khai dưới nhiều hình thức...

Giai đoạn năm 2012 - 2022, ngành Thanh tra tỉnh Yên Bái đã thực hiện 3.699 cuộc thanh tra. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm hơn 138 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 103 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác về kinh tế hơn 34 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật 2 tập thể và 28 cán bộ, công chức, viên chức.

Tiến hành xử lý kỷ luật Đảng 2 tập thể với hình thức khiển trách, xử lý kỷ luật 28 người (khiển trách 12, cảnh cáo 9, cách chức 5, hạ bậc lương 2).

Qua thanh tra, có 3 kiến nghị về cơ chế, chính sách trong quản lý, chỉ đạo, điều hành đã được tiếp thu, ban hành.

Công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ của các cơ quan, đơn vị, đã phát hiện, xử lý 1 công chức cấp xã vi phạm trong công tác chi trả tiền chính sách xã hội, đã xử lý kỷ luật buộc thôi việc.

Công tác thanh tra PCTN, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung vào các ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng; qua thanh tra, chuyển 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra; qua giải quyết đơn tố cáo, đã chuyển giao 1 đơn tố cáo có nội dung tội phạm của công dân cho cơ quan điều tra, đã khởi tố 1 vụ án, khởi tố 1 bị can.

Trong năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 4 người thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; qua đó, đã xử lý kỷ luật về Đảng và chính quyền 1 trường hợp vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập.

Nhận thức của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên về PCTN được nâng lên

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đánh giá, giai đoạn năm 2012 - 2022, công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Yên Bái thường xuyên được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đã ban hành nhiều văn bản, chương trình, kế hoạch chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật về PCTN.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật PCTN tiếp tục được quan tâm chú trọng và thực hiện bằng nhiều hình thức. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Các vụ việc liên quan đến tham nhũng được tập trung chỉ đạo, xử lý, có tác dụng răn đe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu trong việc thực hiện công vụ.

Nhận thức của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên về PCTN được nâng lên, nhất là trong việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Để chủ động phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về PCTN, tiêu cực, Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành, các chỉ đạo của Tổng Bí thư - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực; của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm khi để xảy ra sai phạm ở cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Tăng cường quản lý, kiểm soát nội bộ, khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ để phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng “tham nhũng vặt”.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phòng, chống tiêu cực; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng. Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng...

Bùi Bình