Ngày 23/1, Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Thái Bình tổ chức cuộc họp tháng 1 nghe và cho ý kiến về một số kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh từ sau phiên họp thứ 6; chương trình công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2024.

Trong thời gian từ sau phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo tỉnh, đến nay, tình hình trên địa bàn tỉnh Thái Bình tiếp tục giữ vững ổn định, không phát sinh vụ án, vụ việc liên quan tham nhũng, tiêu cực có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Đồng thời, đã chỉ đạo cơ quan thường trực tham mưu xây dựng chương trình công tác và nội dung kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2024, xin ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh để sớm ban hành và tổ chức triển khai thực hiện.

Các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Thái Bình thống nhất, tiếp tục tham mưu, chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành và các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực.

Chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN, tiêu cực. Xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.

Xây dựng ý thức tự giác, gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, tiêu cực, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

Trọng Tài