Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh và các quy định liên quan, Sở Nội vụ Thanh Hóa đã tổ chức kiểm tra cải cách hành chính gắn với kiểm tra kỷ luật kỷ cương tại một số đơn vị cấp huyện, kiểm tra đột xuất tại một số đơn vị cấp xã.

Kết quả theo dõi, kiểm tra cho thấy, hầu hết các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, bộ phận chuyên môn, UBND cấp xã và cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý. Các đơn vị cơ bản thực hiện nghiêm việc báo cáo định kỳ kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Cụ thể, kết quả xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo báo cáo của các đơn vị, trong quý III/2023 có 43 cán bộ, công chức, viên chức thuộc 14 đơn vị có sai phạm, bị xử lý kỷ luật, kiểm điểm trách nhiệm gồm: Khiển trách 1 người ở Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 9 người bị khiển trách và 2 người bị cảnh cáo; Sở Tài nguyên và Môi trường 1 người bị buộc thôi việc; Sở Thông tin và Truyền thông 1 người bị khiển trách; Sở Tư pháp 1 người buộc thôi việc; Sở Y tế khiển trách 5 người và 1 cách chức; TP Thanh Hoá 1 khiển trách; huyện Mường Lát 1 người buộc thôi việc; huyện Ngọc Lặc có 2 người khiển trách; huyện Như Xuân 1 khiển trách; huyện quan Hoá 1 khiển trách, huyện Thọ Xuân 4 khiển trách; huyện Vĩnh Lộc có 9 kiểm điểm trách nhiệm; huyện Yên Định có 3 khiển trách.

Người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện đã tăng cường chỉ đạo, quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý: Quán triệt việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; yêu cầu sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; rà soát, bổ sung nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hương Trà