Tham dự buổi tập huấn có các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, kế toán Liên đoàn Lao động các quận, huyện; Công đoàn ngành và tương đương, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố.

leftcenterrightdel
Chuyên viên Cao cấp Ủy ban Kiểm tra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Lê Bích Thủy phát biểu. Ảnh: KT 

Tại buổi tập huấn, chuyên viên cao cấp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Lê Bích Thủy cung cấp thông tin về quy trình, nội dung kiểm tra tài chính của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn.

Nhiệm vụ của kiểm tra tài chính được quy định tại khoản 3 Điều 30 Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII bao gồm kiểm tra giám sát việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế của Công đoàn cùng cấp và Công đoàn cấp dưới theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn.

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra; chủ động giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn triển khai tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra đã đề ra và theo dõi, giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra; chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về những hoạt động kiểm tra tài chính của đơn vị; báo cáo chuyên đề về kiểm tra tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế Công đoàn; quyết định tổ chức thực hiện việc kiểm tra, báo cáo, kết luận kiểm tra, báo cáo thực hiện kết luận kiểm tra; theo dõi, nắm bắt tình hình quản lý, sử dụng tài chính và hoạt động kinh tế Công đoàn ở cùng cấp và cấp dưới theo các văn bản quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; hướng dẫn, chỉ đạo ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc quản lý tài chính, tài chính tài sản Công đoàn; nghiên cứu tham gia sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác quản lý tài chính, tài sản của Công đoàn.

Thông qua buổi tập huấn sẽ thông tin tuyên truyền, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ nâng cao trình độ, nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ và kinh nghiệm hoạt động, nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kiểm tra tài chính tài sản và hoạt động kinh tế Công đoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Kiểm tra nhằm góp phần quản lý tài chính Công đoàn được chặt chẽ, sử dụng ngày càng hiệu quả và tiết kiệm; thực hiện đúng các quy định của Đảng, Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác tài chính; đồng thời góp phần ngăn ngừa những vi phạm xảy ra trong quá trình quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn.

 

Kim Thành