Tại lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Hội các cấp TP được cán bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam phổ biến những nội dung cơ bản trong công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội LHPN Việt Nam tại Hướng dẫn số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Hội về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027; trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội; chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng xử lý tình huống trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm kỳ đầu tiên, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo thành lập Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN các cấp.

Trong quá trình thực hiện, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN các cấp còn hạn chế về kỹ năng kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại tố cáo; lúng túng trong tham mưu thực hiện quy trình kỷ luật.

Lớp tập huấn lần này sẽ giúp cán bộ làm công tác kiểm tra Hội các cấp tiếp cận những nội dung chuyên sâu kết hợp với kinh nghiệm thực tế, từ đó, áp dụng vào thực tiễn hoạt động, đưa vai trò, vị thế và chất lượng hoạt động của tổ chức Hội nói chung và hoạt động Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN các cấp nói riêng ngày càng nâng lên.

Kim Thành