Các đơn vị thực hiện rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; chủ động thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với việc triển khai Đề án 06 và Chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền ý nghĩa, kết quả các chỉ số CCHC (Parindex, Sipas, Papi) tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của toàn xã hội đối với công tác CCHC.

Ngoài ra, các đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm và công bố, công khai các cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà. Đồng thời có hình thức khen thưởng phù hợp đối với cá nhân, tổ chức đạt thành tích tốt trong việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Để triển khai tốt một số nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành đẩy nhanh tiến độ rà soát, kiện toàn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Văn phòng UBND thành phố rà soát, tổng hợp trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền của địa phương.

Sở Tư pháp đẩy mạnh thực hiện rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền, đẩy mạnh cải cách TTHC cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND thành phố tăng cường đối thoại, nhất là đối thoại với các hiệp hội, doanh nghiệp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải cách TTHC trong hoạt động đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về đất đai, môi trường, tài nguyên; rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm các TTHC về đất đai, tài nguyên khoáng sản, tránh hiện tượng trục lợi trong giải quyết TTHC.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ về pháp lý, về TTHC liên quan đến tiếp cận vốn tín dụng, giảm lãi suất, gói tín dụng ưu tiên phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Kim Thành