Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tổ chức rà soát, tái cấu trúc quy trình các dịch vụ công trực tuyến; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; công bố đầy đủ TTHC nội bộ, tiến hành rà soát, đơn giản hóa; đẩy mạnh triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn TP; bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 1/7/2024.

Tiếp nhận, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tăng cường đối thoại, giải quyết dứt điểm những vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách, TTHC; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác giải quyết TTHC; tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra cải cách TTHC nhằm nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia và cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành Trung ương phục vụ chỉ đạo, điều hành và giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Văn phòng UBND TP tổ chức công bố, công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC, dịch vụ công (Bộ Chỉ số 766) đối với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện; hướng dẫn UBND các quận, huyện công bố, công khai kết quả đánh giá đối với UBND xã, phường, thị trấn trực thuộc; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại văn bản này.

Kim Thành