Theo văn bản, một số đại biểu Quốc hội, lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp phản ánh về công tác thẩm định thiết kế cơ sở các dự án ở địa phương hiện đang tiến hành rất chậm và tồn tại nhiều hạn chế. Để tăng cường phân cấp, phân quyền, cắt giảm tối đa các giấy tờ, thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết trong đầu tư dự án xây dựng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng:

Chỉ đạo kiểm tra, khắc phục ngay các hạn chế, đôn đốc đẩy nhanh việc xử lý các hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư ở các địa phương, không để chậm trễ trong xử lý hồ sơ do lỗi chủ quan của cán bộ, cơ quan thẩm định làm kéo dài thời gian thẩm định, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư, gây phiền hà cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân, cản trở việc phát triển kinh tế xã hội của các địa phương và cả nước; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp, lợi dụng việc giải quyết thủ tục hành chính để tham nhũng, lợi ích nhóm.

Chỉ đạo khẩn trương rà soát, hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ theo quy trình rút gọn, trình Chính phủ trong tháng 7 năm 2024; trong đó, yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, rà soát tất cả các thủ tục về quy hoạch, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, thiết kế xây dựng công trình, thủ tục cấp phép, cấp chứng chỉ, kiểm tra công tác nghiệm thu... liên quan đến cơ quan, người dân, doanh nghiệp để kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền triệt để cho các địa phương, cho cấp cơ sở; cắt giảm tối đa các giấy tờ, thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

Đồng thời xây dựng, hoàn thiện quy định về công vụ kiểm tra, giám sát bảo đảm việc giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch, tránh gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, ngày càng lành mạnh hóa môi tường đầu tư và ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

TQ