Báo cơ sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ Xây dựng cho thấy, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 60/QĐ-BXD ngày 25/01/2024 ban hành Chương trình hành động để triển khai với 10 nhiệm vụ, giải pháp, 7 chỉ tiêu theo các chỉ tiêu Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng chủ trì và các chỉ tiêu chung của Chính phủ; 17 nhiệm vụ cụ thể thuộc tất cả các lĩnh vực quản lý của Bộ, trong đó phân công rõ đơn vị chủ trì, tiến độ, thời gian hoàn thành. Đến hết tháng 6/2024, Bộ Xây dựng đã hoàn thành 40/112 nhiệm vụ được giao.

Trong đó, công tác hoàn thiện thể chế được quan tâm đặc biệt. Quốc hội đã cho ý kiến đối với Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 đối với 2 Luật Cấp, thoát nước và Luật Quản lý phát triển đô thị, đồng thời thông qua Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực sớm từ ngày 01/08/2024. Ngoài ra, Bộ Xây dựng còn trình Chính phủ 5 Nghị định, 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản...

Bên cạnh đó, Bộ đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản, doanh nghiệp. Nhờ đó, thị trường bất động sản đã có những chuyển biến tích cực, vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Trong thời gian qua, Bộ đã đề xuất nhiều giải pháp để nỗ lực đẩy mạnh Đề án đầu tư ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030, trong đó tham mưu Lãnh đạo Chính phủ tổ chức nhiều hội nghị, cuộc họp để chỉ đạo triển khai, giải quyết khó khăn vướng mắc, giao chỉ tiêu cho từng địa phương thực hiện.

6 tháng đầu năm 2024, Bộ Xây dựng cũng tích cực phối hợp với các Bộ, ngành để tháo gỡ khó khăn cho công trình trọng điểm quốc gia, tình trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng, xử lý các vấn đề về phòng cháy chữa cháy.

Bộ tập trung triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW, đẩy nhanh công tác thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, tổ chức thẩm định phân loại đô thị và sắp xếp các đơn vị hành chính, tăng cường quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị…

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng sẽ ưu tiên hoàn thiện Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; soạn thảo Luật Quản lý phát triển đô thị, dự án Luật Cấp, thoát nước; các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023; hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050… và các nhiệm vụ được giao khác.

Trần Quý