Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam 60.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP); phạt 60.000.000 đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP. 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam đã có các hành vi vi phạm hành chính là: Công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và trên trang thông tin điện tử của công ty các tài liệu sau: Bản cung cấp thông tin của người nội bộ ngày 05/7/2021, 03/01/2022, 17/01/2022, 06/10/2022, 28/02/2022; văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021; Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 03A/2022/BB-HĐQT-TNI ngày 03/01/2022 về việc thành lập phòng kiểm toán nội bộ và ban hành quy chế, phê duyệt quy trình kiểm toán nội bộ kèm Nghị quyết HĐQT số 03A/2022/NQ-HĐQT-TNI ngày 03/01/2022 kèm Quy chế Kiểm toán nội bộ; giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 02/6/2022; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101515686 đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 03/8/2022; Nghị quyết HĐQT số 19/2021/NQ-HĐQT-TNI ngày 09/4/2021; Nghị quyết HĐQT số 19/2022/NQ-HĐQT-TNI ngày 10/8/2022 về việc nhận chuyển nhượng bất động sản và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết nhận chuyển nhượng bất động sản; Nghị quyết HĐQT số 18/2022/NQ-HĐQT-TNI ngày 21/9/2022 thông qua việc thu hồi nguồn vốn đầu tư bất động sản không đạt hiệu quả tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng; Nghị quyết HĐQT số 11A/2021/NQ-HĐQT-TNI ngày 04/7/2021 và số 01A/2022/NQ-HĐQT-TNI ngày 03/01/2022 về việc thông qua chủ trương giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty Cổ phần Thép Sài Gòn).

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể: Công ty CBTT báo cáo thường niên năm 2020 và năm 2021; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và năm 2021, 6 tháng đầu năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 có nội dung chưa đầy đủ.