Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 11/2023 do cơ quan thuế quản lý đạt 124.884 tỷ đồng. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 4.569 tỷ đồng; thu nội địa ước đạt 120.315 tỷ đồng.

Tổng thu NSNN lũy kế 11 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý đạt 1.336.002 tỷ đồng, bằng 96,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 56.544 tỷ đồng, bằng 134,6% so với dự toán; thu nội địa ước đạt 1.279.458 tỷ đồng, bằng 96,1% so với dự toán.

Để tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế trong năm 2023, trong 11 tháng đầu năm, Chính phủ đã ban hành theo thẩm quyền và trình các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho DN và người dân với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn, miễn, giảm là khoảng 165.026 tỷ đồng, trong đó: số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn khoảng 106.946 tỷ đồng; số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 58.080 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 11 năm 2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 62.343 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở DN; kiểm tra được 581.367 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị, xử lý với tổng số tiền là 57.937 tỷ đồng, trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 15.117,16 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.985,05 tỷ đồng; giảm lỗ là 40.835,11 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 11.529,08 tỷ đồng, bằng 76,26% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Trong tháng 11/2023, cơ quan thuế các cấp đã thu hồi được 3.500 tỷ đồng tiền thuế nợ đọng. Lũy kế 11 tháng đầu năm ước thu nợ đạt 42.312 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các vụ, đơn vị tiếp tục bám sát và đánh giá tình hình kinh tế thế giới, trong nước; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu NSNN trong tháng 12 và quý IV năm 2023.

Cục Thuế DN lớn cần tiếp tục bám sát diễn biến, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty để đánh giá nguồn thu NSNN tháng 12, quý IV và cả năm 2023 để có giải pháp điều hành thu hiệu quả; tiếp tục tổ chức quản lý thuế hiệu quả đối với các nhà cung cấp nước ngoài; rà soát, đôn đốc các nhà cung cấp nước ngoài chưa thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế…

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế tại các cục thuế và tham mưu Tổng cục chấn chỉnh nghiêm các đơn vị vi phạm. Đồng thời, tham mưu Tổng cục các giải pháp đôn đốc, cưỡng chế, thu hồi nợ thuế hiệu quả, phù hợp trong những tháng cuối năm, giảm thiểu tình trạng nợ thuế gia tăng.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra cần tập trung hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023, kế hoạch kiểm tra chuyên đề của cơ quan Tổng cục Thuế đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó cần tiếp tục rà soát, tổng hợp các hành vi gian lận về hóa đơn, trốn thuế… kết quả thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và các vụ án để có biện pháp tuyên truyền, phổ biến kịp thời định kỳ hằng tháng, hằng quý tới các cục thuế, các vụ, đơn vị nắm, nghiên cứu dưới dạng sổ tay nghiệp vụ hoặc các hình thức tương tự phù hợp.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các vụ đơn vị khẩn trương xây dựng quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong công tác lựa chọn hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt có dấu hiệu rủi ro để kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, trình Tổng cục ban hành. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện bộ chỉ số tiêu chí rủi ro tổng thể.

Các cục thuế bám sát tình hình thực tế, rà soát, đánh giá để phòng ngừa kịp thời tình trạng gian lận trong việc lập hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền của các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh, từ đó có báo cáo, đề xuất các giải pháp, tham mưu Tổng cục chỉ đạo kịp thời, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.

Hải Phong