Thực hiện Văn bản số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); Công văn số 1083-CV/TU ngày 14/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; UBND tỉnh Đồng Tháp vừa yêu cầu (ngày 17/7/2020) các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát các trường hợp sai phạm trong tuyển dụng CBCCVC và báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến giải quyết.

Theo đó, rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục tuyển dụng đối với CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý từ ngày 28/12/2017 trở về trước (kể cả các trường hợp được tuyển dụng trước tháng 6/2012), nhằm kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp sai phạm trong tuyển dụng CBCCVC theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư (ngày 24/3/2020 về việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng CBCCVC theo Thông báo kết luận số 43 -TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện Quy chế Bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử) và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ.

Công tác rà soát bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, không bỏ sót, nhằm giải quyết dứt điểm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng CBCCVC trên địa bàn tỉnh từ ngày 28/12/2017 trở về trước.

Trường hợp CBCCVC đã chuyển công tác qua nhiều cơ quan, đơn vị mà phát hiện có sai phạm trong tuyển dụng trước đây thì cơ quan, đơn vị nơi CBCCVC đang công tác sẽ thực hiện rà soát.

Các trường hợp đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền trước ngày 24/3/2020 về vi phạm trong công tác tuyển dụng và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đã thực hiện việc thu hồi quyết định tuyển dụng thì không xem xét lại.

Việc rà soát, đề xuất khắc phục các sai phạm trong tuyển dụng CBCCVC phải hoàn thành trước ngày 31/12/2020.

Sau ngày 31/12/2020, các trường hợp có sai phạm trong tuyển dụng mà chưa hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục hoặc mới bị phát hiện thì phải thu hồi quyết định tuyển dụng và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp giáo viên thuộc đối tượng tuyển dụng đặc cách theo Công văn số 372/UBND-TCD-NC ngày 9/12/2019 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước: Không thực hiện theo nội dung Công văn này.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát các trường hợp sai phạm trong tuyển dụng CBCCVC và phân loại theo từng nhóm đối tượng, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến giải quyết. Cụ thể như sau:

Đối tượng 1: Những trường hợp CBCCVC được tuyển dụng sai quy định trước 28/12/2017 (sai về quy trình, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn); đến ngày 24/3/2020, đã hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo vị trí tuyển dụng.

Đối tượng 2: Những trường hợp CBCCVC được tuyển dụng sai quy định trước 28/12/2017(sai về quy trình, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn); đến ngày 24/3/2020, vẫn chưa hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo vị trí tuyển dụng.

Đối tượng 3: Những trường hợp được tuyển dụng trước ngày 28/12/2017, được bố trí vào vị trí việc làm nhưng chưa xếp ngạch công chức, viên chức tương ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm đảm nhiệm.

Đối tượng 4: Những trường hợp xử lý sai phạm trong tuyển dụng có liên quan đến công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư.

Được biết, hồ sơ đề nghị khắc phục sai phạm bao gồm: Các văn bằng, chứng chỉ và tài liệu có liên quan của CBCCVC thể hiện việc đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu liên quan đến quy trình tuyển dụng CBCCVC. Đánh giá, nhận xét của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng CBCCVC về mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức, uy tín trong 5 năm gần nhất. Trường hợp người được tuyển dụng đã chuyển công tác qua nhiều cơ quan, đơn vị thì cơ quan, tổ chức, đơn vị đang sử dụng CBCCVC trao đổi bằng văn bản với cơ quan, đơn vị người được tuyển dụng đã công tác trước đây để làm cơ sở đánh giá, nhận xét.

Bảo Hân