Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh có trách nhiệm chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Vạn Yên khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Mê Linh tại Kết luận số 224/KL-CT ngày 12/10/2011 và Kết luận số 713/KL-UBND ngày 22/6/2022 về giải quyết tố cáo của công dân xã Vạn Yên, trong đó có nội dung rà soát, tổng hợp, đề xuất biện pháp xử lý về việc thu tiền với số tiền 4.500.000 đồng đề hợp thức số diện tích 149m2 đất lấn chiếm trước năm 2004 của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hán tại khu vực ao bộ đội dưới hình thức có đơn đóng góp tự nguyện xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã theo Nghị quyết số 03/NQ-2004 ngày 30/7/2004 của HĐND xã Vạn Yên.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh có hình thức xử lý theo quy định đối với phần diện tích 20,2m2 tại khu vực ao bộ đội hộ gia đình ông Hán lấn chiếm trước năm 2017 nằm tiếp giáp với phần đất 140m hộ gia đình lấn chiếm trước năm 2004 tại khu đất ao bộ đội.

Trước đó, công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Hán ở thôn Yên Nội, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh có hành vi lấn chiếm đất tập thể là đất ao bộ đội tại thôn Yên Nội, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh với diện tích khoảng 500m2, trong đó khoảng năm 1992 lấn chiếm 360m2, khoảng năm 2002 lấn chiếm 149m2 và trước năm 2017 lấn chiếm khoảng 20m2. Công dân không đồng ý với Kết luận số 713/KL-UBND ngày 22/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Mê Linh về việc giải quyết nội dung tố cáo. Công dân không tố cáo các nội dung khác đã được giải quyết tại kết luận nêu trên và cũng không tố cáo đối với các phần đất khác của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hán trên địa bàn xã Vạn Yên, ngoài khu đất này.

Căn cứ báo cáo của Thanh tra thành phố và các hồ sơ, tài liệu liên quan, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kết luận số 88/KL-UBND ngày 29/8/2023 về nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Hán.

UBND thành phố kết luận, theo bản đồ đo đạc năm 1986 và sổ mục kê đi kèm, toàn bộ diện tích đất hộ gia đình ông Hán đang sử dụng theo nội dung công dân tố cáo thuộc tờ bản đồ số 04, thửa số 61, diện tích 1.680m2, có tên chủ sử dụng là ao hợp tác xã.

Theo bản đồ đo đạc năm 2006 và sổ mục kê đi kèm, toàn bộ diện tích đất của hộ gia đình ông Hán đang sử dụng thuộc tờ bản đồ số 16, số thửa 61, tổng diện tích 741,2m2, loại đất ONT, có tên chủ sử dụng là Nguyễn Văn Hán, loại đối tượng GDC, mục đích sử dụng ONT.

Theo báo cáo của UBND xã Vạn Yên và tài liệu có liên quan cho thấy trong tổng diện tích 741,2m2, có 212m2 đất có nguồn gốc là đất đổi làm đường dân sinh giữa Hợp tác xã Nông nghiệp thôn Yên Nội và gia đình ông Hán năm 1990 của tổng diện tích đất 741,2m2 hộ gia đình ông Hán sử dụng. Khu đất có diện tích khoảng 500m2 công dân tố cáo chính là phần diện tích 529,2m2 đất còn lại.

Đến nay, theo báo cáo của UBND huyện Mê Linh, phần diện tích đất 529,2m2 chưa được xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật. Các công trình trên đất theo hiện trạng cũng không có giấy phép xây dựng. UBND xã Vạn Yên và UBND huyện Mê Linh cũng không có hồ sơ xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng theo quy định pháp luật.

Trong đó, UBND thành phố kết luận. nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Hán đã lấn chiếm 360m đất tập thể (đất công) tại khu vực ao cụ, thôn Yên Nội, xã Vạn Yên năm 1992, là tố cáo sai. UBND huyện Mê Linh căn cứ vào xác nhận của UBND xã Vạn Yên về ý kiến của các hộ liền kề, sống cùng thời điểm để kết luận gia đình ông Hán được giao, bán đất trái thẩm quyền là có cơ sở.

Nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Hán lấn, chiếm 149m2 đất tại khu đất ao bộ đội năm 2002, là tố cáo đúng. Tuy nhiên, trên thực tế và hồ sơ, tài liệu có liên quan cho thấy ngày 20/1/2005, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hán đã nộp tiền sử dụng đất vào UBND xã Vạn Yên số tiền 4.500.000 đồng theo Nghị quyết số 03/NQ-2004 ngày 30/07/2004 của HĐND xã Vạn Yên để xin được hợp thức đổi với diện tích 149m2 này. Sau đó, ngày 20/6/2005, UBND xã Vạn Yên đã nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền trên. Đồng thời, nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Hán lấn chiếm 20m2 tại khu đất ao bộ đội trước năm 2017, là tố cáo đúng.

Hoàng Long