Thanh tra tỉnh Tây Ninh cho biết, trong thời gian qua, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai công tác có trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng, chương trình, kế hoạch công tác của Thanh tra Chính phủ, phù hợp với khả năng, nguồn lực của địa phương.

Các đơn vị đã tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi thực hiện nhiệm vụ thông qua kiểm tra văn bản, trao đổi thường xuyên, kịp thời nắm thông tin về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của ngành để đề xuất lãnh đạo hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện 43 cuộc thanh tra hành chính, trong đó, có 18 cuộc thanh tra đột xuất, ban hành kết luận 18 cuộc và triển khai 3.591 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Kết quả, đã phát hiện vi phạm 5,7 tỷ đồng và 59m2 đất; kiến nghị thu hồi 3,6 tỷ đồng, kiến nghị khác 2,1 tỷ đồng và 59m2 đất; ban hành 186 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 3,1 tỷ đồng, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 1 vụ, 1 đối tượng.

Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, đã chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Toàn ngành đôn đốc thực hiện xong 28/61 kết luận thanh tra, đã thu được 3,5 tỷ đồng; xử lý khác 393 triệu đồng và hơn 15.000m2 đất…

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, rà soát, điều chỉnh xử lý tránh chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra. Do đó, không xảy ra trường hợp trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp.

Tình hình KN, TC, phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn đã có những chuyển biến tương đối quan trọng, giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, số đơn thư tiếp nhận giảm 3%, đoàn đông người giảm 80%, đơn TC giảm 50%.

Toàn tỉnh đã tổ chức tiếp 879 lượt công dân đến trình bày 672 vụ việc, có 1 đoàn đông người; xử lý 105 đơn KN, TC đủ điều kiện. Đến nay, đã giải quyết 20/58 đơn KN, TC thuộc thẩm quyền.

Các cơ quan đã quan tâm đến việc ban hành quyết định hành chính bảo đảm chặt chẽ, phù hợp quy định pháp luật, kịp thời hướng dẫn, giải đáp ngay từ cơ sở; thực hiện lồng ghép công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC với đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ vậy, đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong tiếp công dân của thủ trưởng các cấp, không còn trường hợp thủ trưởng ủy quyền cho cấp phó, phòng chuyên môn tiếp dân định kỳ.

Từ nay đến cuối năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh tiếp tục triển khai, hoàn thành đúng tiến độ các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất, đảm bảo đúng định hướng, có chất lượng, hiệu quả cao, phù hợp với thực tế.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg về thanh tra, kiểm tra không vượt quá 1 lần/năm đối với doanh nghiệp, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, rà soát các lĩnh vực liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm quy định của Luật Tiếp công dân, Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 và Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, người đứng đầu phải trực tiếp tiếp công dân định kỳ, khi tiếp định kỳ phải gắn với vụ việc cụ thể, nhất là các vụ việc phức tạp, có dấu hiệu hình thành điểm nóng để kịp thời chỉ đạo.

Cảnh Nhật