Trong năm 2021, toàn tỉnh Vĩnh Phúc không có vụ việc thi hành án trọng điểm nào phải theo dõi.

Công tác theo dõi thi hành án hành chính; công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các mặt công tác khác được quan tâm, có nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, chỉ số thiết chế pháp lý do Cục THADS sự tỉnh đảm nhận về việc thực hiện phán quyết của tòa án được thi hành nhanh chóng cũng đã tăng từ 76% lên 90%.

Tuy nhiên, công tác THADS vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như tiến độ giải quyết án tín dụng, ngân hàng, án có giá trị lớn, án khó khăn, phức tạp còn chậm; số vụ việc chưa giao được tài sản còn nhiều.

Hiểu rõ những hạn chế còn tồn tại, trong kế hoạch năm 2022, với phương châm hướng về cơ sở, ngành THADS tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục linh hoạt, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành; quyết liệt, chủ động trong phối hợp, huy động mọi nguồn lực tập trung thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ nhiệm vụ được giao.

Phấn đấu ra quyết định thi hành đúng quy định pháp luật 100% bán án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực; bảo đảm xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật việc THADS có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành; phấn đấu thi hành xong trên 82% số vụ việc và trên 40% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành; giải quyết xong từ 97% đơn thư khiếu nại, tố cáo trở lên; thực hiện theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định đã có quyết định buộc thi hành án của tòa án.

Chính Bình