Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra, xem xét, kiến nghị biện pháp xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra việc ông Giáp Văn Phước, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, nhiệm kỳ 2011-2016 (hiện là Chủ tịch UBND xã Minh Đức, huyện Việt Yên) vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước (chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình - sinh con thứ ba), đã bị kỷ luật về Đảng nhưng không bị kỷ luật hành chính theo quy định.

Công dân tố cáo ông Giáp Văn Phước không thực hiện đúng quy định xử lý kỷ luật đối với đảng viên có quyết định kỷ luật Đảng do vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ ba).

Vụ việc đã được Chủ tịch UBND huyện Việt Yên ban hành Kết luận số 2414/KL-UBND ngày 27/6/2023 và Thông báo số 271/TB- UBND ngày 28/6/2023.

Ông Giáp Văn Phước là cán bộ, đảng viên đã vi phạm đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân số, kế hoạch hoá gia đình (sinh con thứ ba, thời điểm tháng 9/2013) và bị kỷ luật về Đảng tháng 12/2013.

Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Mục II Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW ngày 6/6/2013 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương: Đảng viên bị thi hành kỷ luật về Đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên đó phải kịp thời báo cáo, có văn bản yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính.

Tháng 6/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 313/2014/QĐ-UBND quy định quản lý cán bộ chuyên trách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đến thời điểm quyết định của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành, hành vi vi phạm của ông Phước còn thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 80 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

Căn cứ các quy định và kết quả kiểm tra, xác minh thấy, Chi bộ 6 thuộc Đảng bộ xã Việt Tiến thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Giáp Văn Phước. Sau đó, Đảng uỷ, UBND xã Việt Tiến phải có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm và báo cáo, kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Việt Yên áp dụng hình thức kỷ luật đối với ông Giáp Văn Phước theo quy định.

Thế nhưng, Đảng uỷ, UBND xã Việt Tiến không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc ông Phước không bị xử lý kỷ luật hành chính sau khi bị kỷ luật về Đảng.

Việc công dân cho rằng, do ông Phước không viết bản kiểm điểm nên UBND xã Việt Tiến không có căn cứ để thực hiện quy trình kỷ luật đối với ông Phước là không có cơ sở. Vì, việc xem xét xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Phước không phụ thuộc vào việc ông Phước có làm hay không làm bản kiểm điểm.

Kể cả trong trường hợp ông Phước không làm bản kiểm điểm thì UBND xã Việt Tiến vẫn tiến hành họp kiểm điểm và kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Phước theo quy định như đã nêu trên.

Nội dung tố cáo ông Giáp Văn Phước không thực hiện quy định xử lý kỷ luật đối với đảng viên có quyết định kỷ luật về Đảng vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình là tố cáo sai.

Để xảy ra việc ông Giáp Văn Phước không làm bản kiểm điểm, không bị xử lý kỷ luật hành chính sau khi bị xử lý kỷ luật về Đảng là vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên, trách nhiệm trực tiếp thuộc Đảng uỷ, UBND xã Việt Tiến. Trách nhiệm chung thuộc UBND huyện Việt Yên, thời điểm năm 2013-2015.

Căn cứ để Chủ tịch UBND huyện Việt Yên kết luận (tại Thông báo số 271/TB-UBND ngày 28/6/2023) nội dung tố cáo sai là chưa chính xác.

Ông Giáp Văn Phước, thời điểm vi phạm đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Việt Tiến. Việc thành lập hội đồng kỷ luật đối với ông Phước thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện Việt Yên theo quy định, không thuộc “hội đồng kỷ luật cơ quan cấp xã” như kết luận tố cáo nêu.

Ông Giáp Văn Phước là đảng viên bị kỷ luật Đảng. Việc kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên được căn cứ vào hình thức xử lý kỷ luật do cơ quan quản lý cán bộ quyết định theo quy định của pháp luật.

Việc Chủ tịch UBND huyện Việt Yên quyết định kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Phước nhưng không căn cứ vào hình thức xử lý kỷ luật hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (do ông Phước không bị xử lý kỷ luật theo quy định pháp luật) là vi phạm quy định chế độ nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ và không liên quan đến nội dung công dân tố cáo.

Trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên phụ trách lĩnh vực và tổ xác minh giải quyết tố cáo.

Hoàng Long