Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam là cơ quan chuyên môn ngang sở thuộc UBND tỉnh; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam thì đơn vị này có những nhiệm vụ và quyền hạn như: Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công tác dân tộc đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao.

Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng hợp lý dội ngũ công chức, viên chức dân tộc thiểu số (DTTS) làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và công chức là người DTTS làm việc tại UBND cấp xã, bảo đảm hợp lý cơ cấu tỷ lệ thành phần dân tộc trên địa bàn; xây dựng và tổ chức thực hiện đề án ưu tiên tuyển dụng sinh viên DTTS đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng vào làm việc tại cơ quan nhà nước ở địa phương…

Thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức về dân tộc

Triển khai Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”, nhằm chuẩn bị đội ngũ giảng viên, báo cáo viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ công tác bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, từ ngày 22 - 24/8/2022, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Học viện Dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc, tổ chức lớp tập huấn về giảng dạy kiến thức dân tộc cho 22 học viên là cán bộ, công chức đang công tác tại các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện có đồng bào DTTS và miền núi.

Hay như, ngày 11/7, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam cũng đã phối hợp với Học viện Dân tộc khai giảng các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho hơn 120 học viên thuộc nhóm đối tượng 3, 4 theo Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 05 ngày (từ 11 - 15/7), học viên là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc, theo dõi công tác dân tộc thuộc các sở, ban, ngành của tỉnh; các phòng, ban thuộc UBND các huyện miền núi và cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; được báo cáo viên là các chuyên gia nghiên cứu, giảng dạy, các nhà hoạch định chính sách, cán bộ quản lý công tác dân tộc truyền đạt nhiều chuyên đề chuyên sâu và mang tính thực tiễn liên quan đến công tác dân tộc, bao gồm: Tổng quan về các DTTS Việt Nam; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng DTTS vững mạnh; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tôc thiểu số; công tác quốc phòng an ninh ở vùng DTTS và miền núi; báo cáo về thực tiễn công tác dân tộc, kinh nghiệm tổ chức thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.         

Trước đó, trong năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thành công 43 hội nghị tuyên truyền, tập huấn tại 43 điểm thôn trên địa bàn trọng yếu thuộc 7 huyện vùng núi cao của tỉnh, gồm: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My và Hiệp Đức với hơn 1.100 đại biểu là cán bộ xã, thôn, già làng, người có uy tín và bà con nhân dân tham gia.

Tại các hội nghị, đại biểu đã được tập huấn, tuyên truyền chuyên sâu nội dung Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2021”; tăng cường phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn; theo dõi, nắm bắt tình hình, triển khai biện pháp cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS và miền núi, nhất là tại các địa bàn thôn, xã vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội...

Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phong phú, đa dạng, Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai, phổ biến đầy đủ, cụ thể quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong tình hình mới.

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-BDT ngày 25/2/2022 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam về tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức đói với người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2022; từ ngày 11- 15/4/2022, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức nâng cao vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2022 với gần 100 người có uy tín tham gia tại 2 huyện Bắc Trà My, Nam Trà My.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Ban Dân tộc tỉnh, UBND và Công an huyện thông tin một số nội dung cơ bản về: Tình hình kinh tế - xã hội 03 tháng đầu năm 2022 của địa phương và tỉnh, một số chương trình chính sách Nhà nước đầu tư, hỗ trợ vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; công tác đấu tranh, vận động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; củng cố và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS và các chế độ, chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn báo cáo, kỹ năng tuyên truyền thông tin, tình hình sản xuất, đời sống, trật tự xã hội tại địa phương.

Quan tâm phối hợp tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 03/3/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam ký kết Chương trình Phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Ngoài nội dung phối hợp chỉ đạo thực hiện các văn bản, chính sách về công tác dân tộc trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh; phối hợp triển khai các nội dung của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh thì nội dung khác được quan tâm là công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh.

Theo đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới giáo dục vùng đồng bào DTTS&MN. Tích cực trao đổi, chia sẻ thông tin về các vấn đề có liên quan đến chính sách dân tộc, kết quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; tham gia xây dựng và cập nhật dữ liệu công tác dân tộc theo quy định và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh, làm cơ sở tham mưu xây dựng các chính sách đối với đồng bào DTTS trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Tuyên truyền viên địa bàn là thanh niên đồng bào DTTS tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức. Ảnh: Hồ Thị Tuyết Vân/https://bandantoc.quangnam.gov.vn/

Ngày 22/3/2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức sơ kết chương trình phối hợp công tác năm 2021 và ký kết kế hoạch triển khai năm 2022. Cụ thể, hai bên sẽ phố hợp về công tác tham mưu; phối hợp thực hiện các nội dung liên quan tình hình dân tộc và công tác dân tộc (Ban Dân vận); công tác bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ cán bộ ở cơ sở (Ban Dân tộc); trao đổi thông tin về thực hiện các chính sách dân tộc (Ban Dân tộc).

Riêng trong công tác tuyên truyền, vận động, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp trong việc đổi mới các hình thức truyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo tinh thần Thông tri số 01-TT/TU, ngày 09/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào DTTS theo  Kết luận số 65-KL/TW.

Tiếp đó, ngày 29/3/2022, Ban Dân tộc tỉnh và Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cũng đã tổ chức tổng kết Chương trình Phối hợp công tác dân tộc giai đoạn 2018-2021 và ký kết Chương trình Phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025.

Hai bên ghi nhận sau 4 năm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng DTTS và miền núi và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021”; Quyết định 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018 - 2025; Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Hai bên cũng đã phối hợp vận động đồng bào các dân tộc tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; vận động nhân dân miền núi tham gia thực hiện các chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi, giảm nghèo, an sinh xã hội… 

Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công tác dân tộc; phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành giám sát việc tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước…