Tại điểm cầu chính Tỉnh ủy, ông Hoàng Văn Trà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đồng chủ trì hội nghị.

Ngày 6/7/2022, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thay mặt ký ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; thay thế Quy định số 07-QĐi/TW, về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm và Quy định số 102-QĐ/TW, về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị khóa XII.

Quy định gồm 4 chương, 58 điều. Đây là quy định về kỷ luật của Đảng lớn nhất, hoàn thiện nhất từ trước đến nay về vấn đề kỷ luật Đảng. Nội dung quy định được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội. Các vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên được đặt trong một quy định thống nhất, đồng bộ để xác định cụ thể các hành vi và chế tài xử lý làm căn cứ để kỷ luật.

Quy định 69 đảm bảo nguyên tắc kỷ luật một tổ chức Đảng phải xem xét rõ trách nhiệm trách nhiệm của tổ chức, đồng thời xem xét trách nhiệm của từng cá nhân; và ngược lại, khi kỷ luật đảng viên phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức Đảng quản lý đảng viên vi phạm.

Quy định này thể hiện quyết tâm nhất quán của Đảng trong việc giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tha hóa quyền lực đã xảy ra trong một bộ phận tổ chức Đảng, đảng viên.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà, Quy định 69 có các điểm mới, trong đó tập trung 3 nội dung chính: Quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; điều chỉnh tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với hành vi vi phạm được quy định trước đây; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của hành vi vi phạm làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp với thực tiễn và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật với mục đích để tổ chức Đảng, đảng viên không vi phạm, không dám vi phạm kỷ luật của Đảng.

Cũng tại hội nghị này, đại biểu ở các điểm cầu được Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương quán triệt chuyên đề về trách nhiệm của cấp ủy và các ban xây dựng Đảng, văn phòng cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Tại Nghệ An, Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 13-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát thường xuyên của cấp ủy, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giai đoạn 2021 -2025.

Mục tiêu của đề án là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh uỷ, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đối với công tác giám sát thường xuyên; kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng và đảng viên để phát hiện; phát hiện, làm rõ thiếu sót, khuyết điểm để khắc phục; xử lý nghiêm minh khi có vi phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, sau hội nghị quán triệt trực tuyến lần này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị tập huấn về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.

Do đó, đề nghị các huyện, thành, thị ủy, các Đảng ủy trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác kiểm tra thật tốt. Từ đó tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa, tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát tại các địa phương, đơn vị một cách thường xuyên, nghiêm túc, có hiệu quả các quy định trong thực tiễn công tác ở đơn vị, cơ sở mình.

Xuân Thống