Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII triệu tập 350 đại biểu đại diện cho gần 107.000 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh. Đây là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ tỉnh.

Đại hội có chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Thay mặt đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn khai mạc.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, chỉ rõ những thành tựu, kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, để từ đó rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, đề ra các phương hướng, mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới với mục tiêu tổng quát là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, ý chí, khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông để phát triển nhanh và bền vững”. Phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVI, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn khai mạc

Tại Đại hội này, cùng với việc thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thảo luận Dự thảo Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội sẽ lựa chọn những đảng viên tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu đoàn đại biểu đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh dự Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Trước đó, ngày 25/10/2020, Đại hội đã tiến hành ngày làm việc thứ nhất, bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội cũng thông qua Chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt một số nội dung Quy chế bầu cử trong Đảng; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu đã chia tổ thảo luận đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị trình Đại hội; Dự thảo Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Hoàng Long