Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng hội nghị. Trong thư, Tổng Bí thư mong muốn và tin tưởng rằng, những người làm công tác văn hóa nói chung, những gương điển hình tiên tiến được tuyên dương nói riêng... cần luôn luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" để phát huy vai trò tiên phong, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng, ý chí và quyết tâm xây dựng, phát triển đất nước ta ngày càng phồn vinh, thịnh vượng.

Hội nghị tuyên dương 78 gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi miền của Tổ quốc - những người luôn có ý thức trách nhiệm, nhiệt huyết trong công việc, những "chiến sĩ" có đóng góp tích cực trên "mặt trận văn hóa" và sự phát triển chung của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu; bày tỏ trân trọng những cống hiến, đóng góp của đội ngũ những người làm công tác văn hóa trên toàn quốc và ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao bằng khen và biểu trưng cho các cá nhân, tập thể được vinh danh.

Thủ tướng nhấn mạnh, văn hóa Việt Nam được hình thành, gìn giữ và phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử, từ thực tiễn cuộc sống, phong tục, tập quán đặc sắc, phong phú và đa dạng của 54 dân tộc anh em, hòa quyện thành nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; tạo nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã chỉ rõ: Văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ" và "văn hóa soi đường cho quốc dân đi".

Đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác bảo tồn, phát triển văn hóa nghệ thuật, Thủ tướng cũng nêu rõ nhiều thách thức hiện nay như những hành vi phi văn hóa, phản văn hóa, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục đang tác động tiêu cực đến xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ; việc bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống gặp khó khăn hơn.

Theo Thủ tướng, giai đoạn phát triển mới với tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường; nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội, mang lại những cơ hội, vận hội mới nhưng cũng không ít thử thách đối với công tác bảo tồn, phát triển văn hóa, văn nghệ.

'Chúng ta vui mừng, ghi nhận biết bao tấm gương cao đẹp, cống hiến cho cộng đồng, xã hội với khát vọng đóng góp xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng chúng ta còn nhiều trăn trở, băn khoăn trước những hành vi "phản văn hóa", đi ngược lại với thuần phong, mỹ tục, với giá trị chân - thiện - mỹ đang tác động tiêu cực đến xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ', Thủ tướng chia sẻ.

Để vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, Thủ tướng nhấn mạnh 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, cần quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những ý kiến chỉ đạo tâm huyết, rất sâu sắc, toàn diện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung thể chế, cơ chế, chính sách phát triển văn hóa phù hợp với tình hình, điều kiện của đất nước; khẩn trương hoàn thiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030; tăng cường huy động các nguồn lực Nhà nước và xã hội để phát triển toàn diện văn hóa; bảo tồn bền vững, phát huy hiệu quả các di sản văn hóa.

Thủ tướng đề nghị tạo điều kiện thuận lợi, khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ nhằm tạo ra những tác phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật có giá trị cao.

Thủ tướng mong muốn các điển hình tiên tiến sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, là nguồn cảm hứng, động lực, lan tỏa mạnh mẽ những câu chuyện hay, việc làm ý nghĩa để điểm tô thêm nét đẹp, giá trị của bản sắc văn hóa, truyền thống, tinh thần và khát vọng Việt Nam.

Thái Hải